Sagax

SAGAX HYR UT 5 700 KVADRATMETER I STOCKHOLM

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 13:21 CEST

- Sagax har tecknat ett hyresavtal med G & L Beijerkoncernen omfattande 5 700 kvadratmeter.
- Uthyrningen omfattar lager- och produktionslokaler med tillhörande kontor och butik.
- Hyresavtalet löper i 13 år och hyresvärdet uppgår till 5,5 Mkr per år.
- Den uthyrda lokalen utgör Sagax största enskilda vakans.

Sagax har idag tecknat hyresavtal med G & L Beijerkoncernen avseende uthyrning av 5 700 kvadratmeter lager-, produktions- och kontorslokaler i fastigheten Horndal 1 i Lunda företagsområde. Fastigheten är idag tomställd och utgör Sagax enskilt största vakans. Sagax ekonomiska vakansgrad uppgick till 4 % per 31 mars 2009.

G & L Beijerkoncernen är en teknikorienterad koncern som verkar inom industriell handel med agenturer och egenutvecklade produkter. Koncernen omsatte över tre miljarder kronor under 2008. Moderbolaget G & L Beijer AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Mid Cap.

Hyresavtalet har 13 års löptid och ett årligt hyresvärde om 5,5 miljoner kronor. Sagax kommer att genomföra en uppgradering och anpassning av lokalerna inför hyresgästens inflyttning vid årsskiftet.

Sagax förvärvade den aktuella fastigheten hösten 2007 i samband med att den dåvarande ägaren beslutade att lämna lokalerna i juni 2008.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- "Trots att hyresmarknaden försvagats under det senaste året märker vi ett fortsatt intresse för våra lager- och produktionslokaler i Stockholm. Den överenskomna hyran är lägre än vi räknade med i samband med förvärvet 2007. Vi upplever dock att detta uppvägs av hyresavtalets längd och villkor i övrigt. Uthyrningen kommer att påverka Sagax förvaltningsresultat positivt från och med 2010."

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per den 31 mars 2009 till 851 000 kvadratmeter fördelat på 111 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.


Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2009 kl. 12.30.