Sagax

SAGAX UTVECKLAR BEFINTLIGT BESTÅND OCH FÖRLÄNGER HYRESAVTAL AVSEENDE 74 000 KVADRATMETER I FÖRTID

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 12:28 CEST

- Sagax genomför tillbyggnation och hyresgästanpassningar för 170 Mkr

- Sagax erhåller hyrestillägg och förlängning av befintliga hyresavtal i förtid

- Överenskommelserna motsvarar ett tillkommande kontraktsvärde överstigande 500 Mkr

Sagax investerar 170 miljoner kronor för befintliga hyresgäster i Sverige, Finland och Tyskland. Investeringarna avser tillbyggnad och anpassning av befintliga lokaler. Investeringarna påbörjas under hösten och beräknas vara slutförda under det andra kvartalet 2011.

Som resultat av investeringarna kommer Sagax att erhålla hyrestillägg och förlängning av nuvarande hyresavtal. Den löpande avkastningen på investeringen beräknas till cirka 7,5 % och det tillkommande kontraktsvärdet uppgår till drygt 500 miljoner kronor.

Tilläggsförvärv

Sagax har förvärvat fastigheterna Bulten 1 och 2 i Danderyds kommun. Köpeskillingen uppgår till 30 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar 13 200 kvadratmeter friköpt markarea och 3 400 kvadratmeter uthyrningsbar area. Uthyrningsgraden uppgår till 28 %.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- "Fortlöpande utveckling av fastighetsportföljen för att öka vår långsiktiga intjäning är en central del i Sagax förvaltningsstrategi. De aktuella överenskommelserna är de största Sagax hittills träffat."

- "Bulten 1 och 2 är belägna i direkt anslutning till tre av Sagax fastigheter. Målsättningen är att tillvarata outnyttjade byggrätter och utveckla befintliga byggnader."

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 juni 2010 till 977 000 kvadratmeter fördelat på 118 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2010 kl. 11.15.