Vägverket

Samarbete med järnvägstrafiken

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 15:20 CEST

Ökad lyhördhet, bättre konsumentskydd samt bättre samordning av information, stations- och terminalservice är de förslag som Vägverket lämnar i sitt remissvar till Järnvägsutredningen.

– Ett samarbete med järnvägstrafiken ger bättre förutsättningar för medborgarnas resor och näringslivets transporter, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Stärkt konsumentskydd
Kollektivtrafikbranschen måste i högre grad lyssna till kundernas önskemål, uttalade behov och krav. Vägverket anser att branschens resegarantier är bra men inte utgör tillräckligt grundskydd för resenären. Vi ställer oss därför bakom förslaget om att en resevillkorslag (en ramlag) stiftas. Av särskild vikt är att lagen görs transportslagsövergripande och att samma regler gäller för såväl kommersiell som upphandlad trafik.

Vägverket tycker det är bra att ett samlat informations- och bokningssystem för alla transportslag tas fram. Vägverket har för avsikt att aktivt medverka i detta arbete.

Stationerna
Vägverkets och Banverkets sektorsroll innebär att säkerställa att ett fungerande samspel sker mellan aktörerna vid stationer när det gäller ansvar, roller, lokalisering, organisation, bemanning och bemötande. Vi har ett ansvar att agera då verksamheter inte uppnår vad som resenären och operatörer kan förvänta sig.

Ett efterfrågat område i kollektivtrafiken är personlig service och information, som inte alltid kan ersättas av tekniska lösningar. Försök med stationsvärdar vid Avesta/Krylbo station pågår.

Godstransporterna
Vägverket instämmer i att det krävs utveckling av terminaler för samordnade transporter. Hindren för utveckling av kombiterminaler gäller bl.a. kostnader för terminaltjänster, tilldelning av tåglägen, upprustning och nybyggnad av anslutningslänkar.

En viktig fråga är få tillstånd en avreglerad marknad för både kombiterminalerna och järnvägsnätet så att alla operatörer på lika villkor kan nytta denna infrastruktur.

Vi understryker slutligen att det ligger i Vägverkets intresse att en effektiv och attraktiv järnvägstrafik bedrivs så att trycket på vägtransportsystemet inte blir för stort.


Ytterligare information lämnas av
Einar Tufvesson, Huvudkontoret, tel 0243 – 752 69
Lars Nord, Enheten Samhälle och Trafik, tel 0243 – 752 68