Västra Götalandsregionen

Samarbetet mellan regionen och kommunerna i barn- och ungdomspsykiatrin både kan och måste bli bättre

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 10:44 CEST

Revisorsgranskning visar: Samarbetet mellan regionen och kommunerna i barn- och ungdomspsykiatrin både kan och måste bli bättre

Samverkansarbetet på det barn- och ungdomspsykiatriska området måste och kan bli bättre. Det menar regionens revisorer som tillsammans med revisorerna i kommunerna i Sjuhäradsbygden och Skaraborg låtit granska hur skolan, socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) och den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten (BUP) klarar av att samverka på olika plan.

För bra resultat krävs bland annat gemensamma referensramar och utbildningar samt särskilda insatser i samverkansarbetet mellan skolan och BUP.

Granskningsprojektet inleddes hösten 2004 i Sjuhärad. Det följdes i våras av en granskning i Skaraborg. Just nu pågår ett granskningsarbete i Fyrbodal-området i samma ärende. Projektet avslutas senare i Göteborgsområdet. Berörda i kommunerna är skolan och socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO).

Varje granskning har följts av en dialogdag dit representanter för respektive styrelse, nämnd och verksamhet kallats. Revisorerna har även lämnat två delrapporter om projektet.

Samverkan på två plan
Om samverkan mellan skola, socialtjänstens IFO och BUP ska ge bra resultat måste den verka på två plan. Det betyder att grunderna för samarbetet/samverkan ska diskuteras, beslutas och utvärderas av politiker på ett övergripande plan och sedan tillämpas praktiskt i verksamheten, på det operativa planet.

Ytterligare ett villkor är att verksamheterna får mandat att samarbeta över huvudmannagränserna. De måste dessutom tilldelas tid och resurser för samarbetet. Grundläggande är också gemensamma referensramar, dvs. att man har förståelse för och insikter i hur de andra samverkansparterna arbetar och tänker. Kommunerna och BUP i såväl Sjuhärad som Skaraborg anser att denna samverkan är viktig.

Sjuhäradsgranskningen
Granskningen i Sjuhärad visade att den organisatoriska samverkan oftast förekommer som träffar för informationsutbyte. Någon planering eller uppföljning av en skilda vårdfall förekommer inte. När resurserna inte räckt till har BUP valt att prioritera bort den organisatoriska samverkan.

Den operativa samverkan konstateras fungera bra på så sätt att IFO och skolan får stöd och råd från BUP. Samverkansmötena utvecklas i positiv riktning till att alltmer likna vårdplaneringträffar. Runt utsatta familjer finns dock brister i samverkan. Intervjuer med föräldrar ger bilden av att de själva måste driva på för att få igång samverkansarbetet.

I Sjuhärad är mandatet för samverkan oklart och något måldokument finns inte. Däremot kan man ha synpunkter på varandras uppdrag. Något förebyggande arbete förekommer inte vid BUP, eftersom det inte finns med i beställningen från hälso- och sjukvårdsnämnden. För samverkan på det operativa planet tar man sig tid, när och om det behövs.

Resurstillgången eller -bristen påverkar effektiviteten i samverkansarbetet. För att resurserna inte ska kunna prioriteras bort när det krisar menar rapporten att det krävs både centrala och lokala överenskommelser. IFO har i vissa sammanhang fått stå för vårdkostnader som man menar att BUP borde betalat BUP i sin tur har reagerat på neddragningar i en del kommuner, t.ex. psykologtillgången i skolhälsovården.

Skaraborgsgranskningen
I Skaraborg förekommer möten på ledningsnivå i samband med särskilda projekt, men någon regelbundenhet i mötena finns inte.

I de fall man samverkar på den operativa nivån, handlar det i många fall om enskilda vårdfall. Någon gemensam vårdplanering har inte setts i granskningen, men synsättet växer sig allt starkare. Bland annat handlar det om att numera ta gemensamt ansvar för barnet eller ungdomen. I rapporten framkommer att det finns gränsdragningsproblem, man vet inte var man ska mötas. Oftast har man inte heller samma syn på problemens art och de ungas behov.

Mandatet för eventuell samverkan är inte helt klart. Något måldokument som visar vad man skall uppnå finns inte. Däremot uppfattar BUP att man har överenskommelser med kommunerna om att samverka, men kommunerna känner inte igen den uppgiften. Inte heller i Skaraborg finns det uttalat i uppdraget att man ska arbeta förebyggande.

BUP menar att resurserna varierar stort mellan Skaraborgs kommuner. BUP lever heller inte upp till förväntningarna p.g.a. bristande resurser. Kommunerna tycker det är svårt att få hjälp av BUP. För patienter med svåra psykiska problem finns t.ex. inget boende att erbjuda.

BUP har inrättat en central enhet vid Kärnsjukhuset för att skapa bättre förutsättningar för en god samverkan mellan BUPs öppenvård och kommunerna. Kvaliteten på samverkansarbetet varierar, mycket beroende på personalomsättning, liksom på intresset och engagemanget hos de olika lokala samverkansparterna.

Förbättringsförslagen
För att få förbättringar till stånd föreslår rapporten i korthet följande:

 Gemensam referensram. De samverkande parterna ska ha kunskap om de förhållanden som styr arbete t.ex. lagar, resurstillgång, övriga parters arbetsfält, m.m.

 Gemensam utbildning. Det tar tid att bygga upp en väl fungerande samverkan. Man behöver först bygga en gemensam bas håller för en längre tid.

 Lokala överenskommelser. Till de övergripande besluten om samverkan behövs lokala komplement, vilka styr de rent praktiska och operativa delarna. De lokala överenskommelserna ska dessutom verka som skydd mot att ansvar förskjuts från ena eller andra parten.

 Stärkt samverkan mellan skola och BUP. Det finns lägen då skolan inte klarar att hjälpa sin elev på ett bra och kompetent sätt och där BUP inte anser sig ha uppdraget att arbeta vidare med den unge. Detta glapp måste redas ut.

 Förebyggande arbete. I BUPs uppdrag finns inte ansvaret för att förebygga psykisk ohälsa hos de unga. Samtliga parter vill se en förändring. Även detta förhållande måste redas ut.

Projektet har sedan gått vidare med en liknande granskning i Fyrbodalsområdet. Den ska presenteras och diskuteras vid en dialogdag i början av november. Hela projektet avslutas senare i höst med fortsatt granskning i kommunerna i Göteborgsområdet.
Läs längre delrapport från Sjuhärad här.

Läs kortrapport från Skaraborg och Sjuhärad här.

--------------------------------------------------------------------------------

Kontaktperson: Sven Arvidson, revisionsdirektör, 0708 - 55 24 45
Skapat av: Håkan Johansson E-post: hakan.johansson@vgregion.se