Örebro Läns Landsting

Sambandet mellan hjärt- kärlsjukdom och demens undersöks i avhandling

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:36 CET

Informatör Åsa Öberg, 019-602 73 64, 073-088 73 64

Demens är ingen enhetlig sjukdom, utan en beteckning på en grupp symtom som beskriver en lång-varig försämring av hjärnans psykiska funktioner.

Ulla Andin, överläkare vi Geriatriska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro, har i sin avhandling undersökt sambanden mellan olika typer av hjärt- kärlsjukdom och demens. I denna demensstudie har patienter alltsedan 1960-talet diagnostiserats och följts fram till sin död. I studien har 175 patienter med neuropatologiskt diagnostiserad vaskulär demens (demens orsakad av sjukdom i hjärnans blodkärl) analyserats med uppföljning av kliniska symptom som oregelbunden hjärtrytm, hjärt-svikt, hjärtinfarkt, hypertoni, ortostatisk hypotension, TIA/stroke, diabetes mellitus, hallucinatio-ner/vanföreställningar, förvirringstillstånd, urininkontinens, yrsel, samt förekomst av ostadighet, fall och läkemedelsanvändning.

Från obduktionsprotokoll inhämtades förutom information om olika typer av hjärn-skada även information beträffande hjärta och blodkärl.

– Vaskulär demens är den näst vanligaste av alla demenssjukdomar, Alzheimers är den mest förekommande. Kombinationen av Alzheimers sjukdom och vaskulär demens är också vanlig, speciellt hos äldre. Jag har i min forskning undersökt vilka samband det finns mellan olika hjärt- kärlsjukdomar och demens. Resultaten visar bl a att hjärtsjukdom konstaterad vid obduktion var dubbelt så vanligt hos patienter med påverkan av de små blodkärlen i hjärnan, säger Ulla Andin.

Resultaten av studien visar att • vaskulär demens är en mångfacetterad hjärnsjukdom där de vanligaste formerna är påverkan på hjärnans stora och små blodkärl samt hypoxisk-ischemisk demens, d v s brist på syre och blodför-sörjning, • majoriteten av patienterna hade mer än en vaskulär hjärnsjukdom ofta också i kombination med hjärnförändringar talande för Alzheimers sjukdom, • hjärtsjukdom (konstaterad vid obduktion) var dubbelt så vanlig bland patienter med påverkan på hjärnans små blodkärl som bland patienter med påverkan på hjärnans stora blodkärl och hypoxisk-ischemisk demens, • annan kärlsjukdom i hjärna och hjärta (oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, hypertoni, ortostatisk hypotension och TIA/stroke) var vanligast vid påverkan på hjärnans stora och små blod-kärl, • yrsel och ostadighet hade samband med hypertoni men det fanns inget samband mellan yr-sel/ostadighet och fall. Däremot hade fall ett starkt samband med medicinering med lugnande me-del och sömnmedel, • hallucinationer/vanföreställningar och förvirringstillstånd förekom hos många patienter, • kärlsjukdom i hjärta och hjärna var mindre vanligt hos patienter med enbart Alzheimers sjukdom.

Överläkare Ulla Andin försvarar sin avhandling "Vascular dementia classification and clinical correlates" på Lunds Universitetssjukhus torsdagen den 1 mars kl 13.30.

För mer information kontakta Ulla Andin, tfn 070-661 10 46. Ulla Andin kan också sökas via universitets-sjukhuset växel på tfn 019-602 10 00.