Statistiska centralbyrån, SCB

Sambo, barn, gift, isär?: En av fyra föräldrar separerar inom tio år

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 09:42 CEST

Av de par som blev föräldrar år 2000 har 27 procent flyttat isär tio år senare. Risken att separera är som högst åren efter barnets födelse för att sedan sjunka något. Separationsrisken är dock högre under samtliga studerade år i jämförelse med det år barnet föddes. Från det att barnet föddes bodde föräldrarna, som sedan separerade, i genomsnitt tillsammans i fyra år och åtta månader innan separationen.

Benägenheten att separera varierar mellan par med olika egenskaper. Gifta par har en lägre risk att separera jämfört med par som förblir sambo. Även ålder vid parbildningen har betydelse för separationsrisken. Ju yngre paret var vid barnets födelse desto högre är benägenheten att separera. Har paret bott ihop en kort tid innan barnets födelse har de också en förhöjd risk att separera. Andra egenskaper som pekar på en ökad risk att separera är om kvinnan är äldre än mannen, om minst en i paret är född utomlands, låg utbildningsnivå och om minst en i paret inte arbetar.

De flesta föräldrar gifter sig

Det är vanligast att vara sambo när man får barn men många gifter sig så småningom. Av de par som blev föräldrar år 2000 och som fortfarande levde tillsammans tio år senare är tre av fyra gifta. Andelen gifta varierar mellan olika grupper och är mer än 90 procent bland par där båda är födda utomlands och drygt 80 procent bland par där båda har eftergymnasial utbildningsnivå. Bland par där båda har gymnasial utbildningsnivå är andelen gifta omkring 65 procent.

Barn utan att bo ihop?

Vart tionde par bodde, enligt folkbokföringen, inte tillsammans när de fick barn. Av dessa flyttar många ihop efter barnets födelse och en del har bott ihop tidigare, men har separerat innan barnet föddes. 3 procent av de som blev föräldrar år 2000 har varken bott ihop före eller efter barnets födelse. De som får barn utan att ha bott ihop är i genomsnitt yngre när de får barn än de som bor tillsammans när barnet föds.

Definitioner och förklaringar

I denna registerbaserade studie följs de drygt 34 000 par som fick sitt första barn under år 2000 från att de flyttade ihop fram till en eventuell separation. I rapporten studeras när paren flyttar ihop, när de får sitt första barn, hur många barn de får, hur vanligt det är att gifta sig och hur risken att separera varierar beroende på parens ålder, utbildningsnivå, etc. I rapporten görs också en översiktlig beskrivning av de par som inte har bott ihop.

Publikation

En mer utförlig redovisning publiceras i rapporten Sambo, barn, gift, isär? – Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Karin Lundström (parbildning och giftermål)
Tfn 08-506 94 187
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Andreas Raneke (separationer)
Tfn 08-506 94 483
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.