samhällets styvbarn stockholm

Samhällets Styvdöttrar

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 13:25 CEST

Samhällets Styvdöttrar 2009-04-29
Samhällets Styvdöttrar är en underavdelning till Samhällets Styvbarn som avser att ta till vara kvinnors erfarenheter och utsatthet under den tid som de var omhändertagna för samhällsvård.
Vidare skall gruppen verka för att kvinnor som utsatts för övergrepp såväl under tiden som placerade och utnyttjade efteråt i egenskap av att de var att betrakta som "dåliga kvinnor" får den hjälp de behöver för att komma över sina trauman.
Samhällets Styvdöttrar skall verka som en skyddad grupp för kvinnor över hela landet och via Samhällets Styvbarns hemsida ha ett forum för diskussioner och berättelser.
I den vanvårdsutredning som nu pågår i Socialdepartementets regi och under ledning av Göran Johansson visar att utav de 1030 personer som anmält sig för att bli intervjuade om sin barn- och ungdomstid är 596 stycken kvinnor. Av 497 gjorda intervjuer var 279 stycken kvinnor.

Flera ur den här gruppen har utsatts för övergrepp men aldrig haft möjligheten att få sin sak juridiskt prövad. Ärendena faller idag under preskriptionstiden vilket inneär att de juridiskt inte kan ställa någon till ansvar för de övergrepp som de utsatts för.
Samhällets Styvdöttrar vill arbeta för att den här gruppen kvinnor skall ges kostnadsfri behandling som terapi, psykologhjälp. Vidare att sexuella övergrepp vid en ekonomisk ersättning till vanvårdsgruppen, skall vara högre. Detta skall också omfatta de män som utsatts för sexuella övergrepp som barn.

Många av de kvinnor som omhändertogs för samhällsvård kom att betraktas som förlorare. För kvinnor som placerades på barnhem var rollen given från början, deras chanser till ett vanligt liv oerhört litet. Saker som utbildning, yrkesliv normalt familjeliv fanns ytterst sällan med i den sk behandlingen av flickorna. De belades med skuld av sig själv och sin omgivning. När man redan är dömd och ingen tror att man förmår något, följer självbilden med ut i samhället. För många av de här kvinnorna slutade omhändertagandet i tradgedier. Man var ett lovligt byte både till kropp och intellekt. Möjligheterna till normlat familjeliv ödelades genom den dåliga självbilden, med oönskade graviditeter, misslyckade relationer, prostitution som följd.

För många av kvinnorna innebar det också att de förlorade vårdnaden om sina barn. I de mest extrema fallen valde en del kvinnor att helt leva relationslöst och barnlöst.

En del av gruppen har dock lyckats att också leva ett sk normalt liv, i skuggan av en lögn. Uppfostrat barn, arbetat samtidigt som barn- och ungdomstiden förträngts.
Först när barnen är vuxna och oron för barnen lagt sig, vaknar minnena till liv.
Det innebär att många kvinnor bär med sig skulden och skammen lika tydligt idag som under sina tidiga år.

Sett ur ett dagsperspektiv kan man också se att den sk moraliska jämställdheten långt ifrån är nådd. Flickor som lever i besvärliga miljöer betraktas fortfarande som lovligt sexuellt byte, detta kan man se inte minst i domstolarna där flickor tvingas överbevisa sin moraliska dygd och svara på de mest intrikata detaljer vid t.ex. en våldtäkt.
För att lyfta skam och skuld från dagens döttrar behöver vi ett historiskt perspektiv på gårdagens mödrar och kvinnor.

Samhällets Styvdöttrar skall stödja och arbeta också för de unga kvinnor/flickor som idag utsätts för övergrepp specillt den grupp som står under samhällets tillsyn på institutioner, fosterhem, HVB-hem.

Samhällets Styvdöttrar skall ägna sig åt detta genom att också stimulera till debatt, forskning och bättre skydd för flickor som far illa socialt.

Anne Skåner Samhällets Styvdöttrar

information 070 5532470 alt anne.skaner(at)bredband.net

Bifogade filer

Word-dokument