Mjölby kommun

Samhällsbetalda transporter

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 17:08 CET

Tekniska kontoret har, på uppdrag av kommunstyrelsen, tillsammans med ÖstgötaTrafiken genomfört en översyn av samhällsbetalda transporter i Mjölby kommun. Efter en remissrunda till skol-, omsorgs-, samt utbildningsförvaltningen har kommunstyrelsen beslutat att förlänga nuvarande avtal och göra en ny upphandling med trafikstart juni 2008.

År 2001 upphandlade Mjölby kommun samhällsbetalda transporter för kommunens egen räkning, med start den 1 juli 2002. Därtill upphandlades sjukresor på uppdrag av Landstinget i Östergötland samt kompletteringstrafik på uppdrag av AB Östgötatrafiken. Därutöver upphandlades skolskjutsar samt beställningscentral.
Kan förlänga avtalet

Avtal med antagna entreprenörer började gälla den 1 juli 2002. Avtalen har formen av ramavtal för tiden 2002-07-01-2007-06-30 för successiva avrop under avtalstiden. Kommunen har rätt att förlänga avtalet med ett år. Kommunen ska i så fall skriftligen meddela entreprenörerna senast den 1 december 2006.

Tekniska kontoret anser att det finns fördelar att tidpunkten för upphandling samordnas med ÖstgötaTrafikens upphandling av busstrafik. Flera av entreprenörerna har uppdrag både åt kommunen och ÖstgötaTrafiken. Utifrån ett kostnadsperspektiv finns i dagens avtal kopplingar till olika index som följer prisutvecklingen. Varje ny upphandling innebär en osäkerhetsfaktor vad gäller prisutvecklingen. Detta talar för att kommunen bör förlänga nuvarande avtal till och med juni 2008 enligt option i avtalet.