Sveriges Kommuner och Landsting

Samhällsplanera för äldre

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:01 CEST

Debattartikel 2005-10-25
Samhällsplaneringen måste koncentreras på äldres behov av både bra bostäder och tillgänglighet till samhällets tjänster och utbud. Framförallt behövs det en offensiv bostadsplanering för äldre. Det är den bästa strategin för att klara äldreomsorgen i framtiden.

Om 15 år är mer än 20 procent av Sveriges invånare äldre än 65 år. Detta ställer stora krav på välfärdssystemens utformning och hållbarhet. Vi måste utveckla vårt tänkande för att klara utmaningen.

Idag får cirka sexton procent av ålderspensionärerna del av den offentliga äldreomsorgen. Under 2004 fick 130 000 äldre hemtjänst. Mellan 2003 och 2004 ökade antalet äldre som beviljades hemtjänst med tre procent, det totala antalet hemtjänsttimmar ökade med 5 procent.

Många äldre klarar sig själva långt upp i åren. Det är först den sista tiden i livet som de allra flesta behöver mycket vård och omsorg. Antalet äldre i särskilda äldreboenden har minskat med 4 000 personer, men korttidsboendet har ökat med 6 500 vårddygn sedan 2003.

Hur ska vi då möta kraven och behoven från den kommande äldre-boomen? Jag är övertygad om att det krävs ett perspektivbyte. Det räcker inte att begränsa sig till att tänka omsorg och vård när vi planerar för äldre. Låt oss i stället ta utgångspunkt i människors vardag och äldres förmåga att klara sig själva trots sin ålder. Hur kan vi forma samhället så att det verkligen blir möjligt för äldre att klara sig själva - just så som de själva vill?

En av pusselbitarna är bättre bostadsplanering.

Bostadsmarknaden för äldre ser olika ut runt om i landet. Många kommuner och bostadsföretag satsar idag på olika slags seniorbostäder som är anpassade till äldres behov, med tillgång till gemensamhetsutrymmen och service. För att få en sådan lägenhet ställer man sig i en vanlig bostadskö, det behövs inget beslut av kommunen. En hel del kommuner har gjort om gamla servicehus till seniorbostäder, men fortfarande finns bara cirka 15 000 seniorlägenheter i landet.

Kommunen har ansvar för samhällsplanering och bostadsbyggande. Här måste vi som politiker se till att planera för bra bostäder åt den nya generationens åldringar. Men det handlar också om bostadsföretagen.

Många efterfrågar ett boende där man kan känna trygghet, finna gemenskap samt ha tillgång till service och olika slags aktiviteter. Bostadsföretagen tycks ha underskattat marknaden för bostäder anpassade för äldre. Inte minst när den resursstarka 40-talistgenerationen snart börjar efterfråga praktiska bostäder. Det behövs en bostadsmarknad som erbjuder lämpliga bostäder för äldre.

Antalet vårdboenden, kan också behöva öka i takt med att 40-talisterna blir vårdbehövande. Men det är inte genom att hänvisa äldre till ett vårdboende som bostadsförsörjningsproblemen löses, utan genom medveten styrning och satsning på den öppna bostadsmarknaden.

Att klara bostadsförsörjningen för en allt äldre befolkning kräver därför insatser på flera plan:

- All nybyggnation måste utformas så att den som blir gammal kan bo kvar.

- Nya former av kollektiva bostäder behöver växa fram som motsvarar äldres behov av trygghet.

- När renoveringar av gamla bostäder görs måste det ske så att det blir möjligt för äldre att bo kvar.

Enligt BOOM-gruppen vid Tekniska högskolan är cirka 750 000 lägenheter som byggdes på 1960- och 70-talet inte stambytta. Kök badrum och tvättstugor är inte renoverade. Gårdarna behöver rustas upp. Cirka 370 000 lägenheter saknar hiss. Här finns en potential för bostäder lämpliga för äldre om renoveringarna görs på rätt sätt.

Men det räcker inte med en bra bostad, man ska kunna leva ett bra liv också. Det är avgörande att ha möjlighet till självbestämmande för att behålla självkänslan. Även den som är äldre ska kunna delta i samhällslivet, gå på gympa, komma ut i naturen, få kulturupplevelser och fritidsverksamhet samt ta del av den samhällsservice man behöver.

Idag går en försvinnande liten del av kommunernas budget till att stärka människors egen förmåga att ta hand om sin hälsa. Det är svårt att få pengarna att räcka både till dagens behov och att göra investeringar för morgondagen. Satsningar som inte ger utdelning förrän om 10-20 år blir därför lätt bortprioriterade.

För att snabbare få till stånd ett nytt perspektiv på samhällsplaneringen och för att höja farten på bostadsbyggandet, startar Sveriges Kommuner och Landsting ett projekt för att stödja kommunerna i att bli bättre på samhällsplanering för äldre.

Vi måste våga investera pengar i nya lösningar som ger utdelning på sikt. Detta bör även gälla statens satsningar inom äldrepolitiken. Jag är övertygad om att det är en av nycklarna till den framtida välfärden.

Peter Persson
Ordförande i Svenska Kommunförbundets socialberedning


Publicerad i GP 2005-10-25