Polarforskningssekretariatet

Samhällsvetare forskar om Arktis

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2010 15:06 CET

Svenska forskare har inbjudits att till Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, inkomma med förslag till forskningsprojekt kring Arktis i en global förändring. Efter att förslagen utvärderats av en internationell expertgrupp har Mistras programstyrelse för Arktisprogrammet beslutat att bevilja medel till följande fem (5) projekt:

Arctic Games – Interactive development and application of a transdisciplinary framework for sustainable governance options of Arctic natural resources, projektledare: Tore Söderqvist, Enveco Miljöekonomi AB, Sverige

Forskningen kommer att ske av Enveco respektive KTH i Sverige, Högskolan i Bodö respektive Northern Research Institute i Tromsö i Norge, Centre for Economic and Financial Research, Moskva, Ryssland. Forskarna kommer att använda spelteori som ett av redskapen för att strukturera och analysera olika aktörers naturresursstrategier. Värdering av olika ekosystemtjänster i Arktis kommer att vara centralt i arbetet.

Arctic Futures: Managing Competition and Promoting Cooperation, projektledare: Neil John Melvin, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Fokus i projektet ligger på Arktis utveckling utifrån ett säkerhets- och handelsperspektiv. Dynamiken mellan de arktiska länderna och de stater som inte har något territorium i området kommer att studeras med avseende på Arktis resurser och nya handelsvägar.  Forskarna kommer att identifiera nyckelfrågor vad gäller politik och säkerhet samt se hur de befintliga institutionerna som finns, t ex  Arctic Council, kan förberedas inför dessa frågor.

Preparing for and Responding to Disturbance: Arctic Lessons for Sweden, projektledare: Carina Keskitalo, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet

I projektet kommer forskarna att studera hur naturliga system reagerar på olika störningar, stressfaktorer, och hur dessa kan hanteras på regional och lokal nivå. Forskningen utgår ifrån främst fyra områden: ekonomisk omstrukturering, stormar, insektsutbrott samt översvämningar. Jämförelser kommer att göras med andra arktiska länder som Finland och Kanada.

From Resource Hinterland to Global Pleasure Periphery? Assessing the Role of Tourism for Sustainable Development in Arctic Communities, projektledare: Dieter K. Müller, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet

Projektet handlar om hur turismen kan och kommer att påverka Arktis i framtiden. Forskarna kommer att jämföra olika geografiska områden i Sverige, Kanada och Ryssland utifrån klimatförändring, urbefolkning och skyddade områden.

Assessing Arctic Futures: Voices, Resources and Governance, projektledare: Sverker Sörlin, Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH

Forskarna kommer att studera utvecklingsmöjligheter för arktiska framtider. Forskningen kommer att handla om att utveckla redskap för att värdera olika framtidsbilder och -planer. Metoder som teknikvärdering, miljökonsekvensanalyser och scenarioanalys kommer att användas.

Forskningsprogrammet Mistra Arctic Futures in a Global Context fokuserar på socio-ekonomiska, politiska och miljömässiga aspekter med global koppling för att uppmärksamma och stimulera arktisforskning med samhällsvetenskapliga förtecken. Under tre år kommer Mistra att investera 38 miljoner kronor i forskningsprogrammet innehållande de fem enskilda projekten.

Polarforskningssekretariatet kommer att vara värd för forskningsprogrammet och det koordineras av programchef Cecilia Dahlberg.

För ytterligare information om Mistra Arctic Futures, kontakta Britt-Inger Andersson, idéutvecklingsansvarig vid Mistra, tel 08-791 10 25 eller Cecilia Dahlberg, programchef, Polarforskningssekretariatet, tel 08-673 97 32, 070-249 02 27.

Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning www.mistra.org

Polarforskningssekretariatet www.polar.se