Hays Specialist Recruitment AB

Samma karriärmöjligheter för kvinnor – enligt män

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2015 14:55 CET

Det är stora skillnader mellan hur män och kvinnor upplever jämställdhet på arbetsplatsen. En undersökning från Hays visar att nära häften av alla kvinnor upplever att de inte har samma karriärmöjligheter som män. Men männen håller inte med. Fyra av fem män anser att kvinnor har samma möjligheter att göra karriär.

Mönstret upprepar sig även när det gäller lönenivåer. Globalt sett anser 45 procent av kvinnorna och 18 procent av männen att kvinnor generellt har lägre löner än män.

Uppgifterna kommer från Hays rapport Exploring the Gender Diversity Divide, som undersöker hur synen på lönenivåer och karriärmöjligheter skiljer sig mellan olika kön och åldersgrupper i 31 länder. Nära 6 000 respondenter har deltagit i undersökningen.

För mer information kontakta Johan Alsén, Sverigechef på Hays
Direkt:+46 8 588 043 01
Mobil: +46 70 450 60 03
E-post: johan.alsen@hays.com 

OmHays

Haysplc("Koncernen")är en ledandeglobalprofessionellrekryteringsgrupp.Koncernenärexpert på attrekrytera kvalificerade,professionellaoch kompetentapersoner runt om i världen. Hays ärmarknadsledandei Storbritannien ochAsien-Stillahavsregionenoch är en avmarknadsledarna i kontinentala Europaoch Latinamerika. Koncernen är verksam inom den privata och offentliga sektorn och rekryterar för permanenta tjänster samt konsult och temporära uppdrag. Den 31 december 2013hade koncernen 7,979anställdaoch240kontor i33 länderochöver20 specialistområden.För året som slutade30 juni 2013:

- Rapporteradekoncernen ennettoomsättningpå £719 miljoner och ett rörelseresultat (före
extraordinära poster
) på £125,5 miljoner;
- Rekryterades runt 53,000 kandidater till permanenta jobb och cirka
182,000 personer till temporära uppdrag;
- 29% av koncernens nettoomsättning genererades i Asien-Stillahavsregionen, 31% i
Storbritannien och Irland, och 40% i kontinentala Europa och övriga länder (CERoW).
- Nettoomsättningen bestod till 59% av temporära uppdrag och 41% av permanenta uppdrag
- Hays är verksamma i följande länder: Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Columbia, Danmark,
Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kina, Luxemburg,
Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Österrike, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz,
Singapore, Slovakien, Spanien,Sverige,Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA