Varbergs kommun

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 28 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:49 CET

Har du frågor om något ärende, kontakta kanslienheten, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@kommunen.varberg.se

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige


Antagande, detaljplan för Markus Meyers väg, Getakärr 5:33 i kv. Kavalleristen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte anta förslaget till detaljplan för Markus Meyers väg, Getakärr 5:33 i kvarteret Kavalleristen, med hänvisning till att det inte är förenligt med intentionerna i utvecklingsprogrammet för innerstaden.

Samarbetspartners för exploatering, kv. Lorensberg och Kanngjutaren

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt planeringskontoret att förhandla markanvisningsavtal för Lorensberg och Kanngjutaren.

Markanvisning, bostäder och butik vid Breareds torg

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bordlägga ärendet.

Förslag till taxor

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa följande taxor:
- Förslag till ändring av taxorna för miljö- och hälsoskyddsverksamheten i Varbergs kommun
- Förslag till ändringar i taxan för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun, taxebilaga A och B
- Förslag till ändringar i taxan för verksamhet enligt djurskyddslagen SFS 1988:534
- Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen

Ändring i revisionsreglementet för Varbergs kommuns revisorer

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den föreslagne ändringen i revisionsreglementet för Varbergs kommuns revisorer.

Kommunstyrelsen beslutar


Medfinansiering vid anläggande av våtmark vid Klosterfjorden

Kommunstyrelsen beslutar att gå in som medfinansiär i projektet med 50 procent av den del som inte täcks av statliga medel, dock högst 13 432 kronor.

Schinzii Naturvård, Mikael Larsson, Väröbacka, hemställer om att kommunen går in som medfinansiär vid anläggandet av våtmarker inom Klosterfjordens strandängar. Statligt projektstöd utgår med 90 procent av kostnaden.

Bildande av Skärte naturreservat

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att invända mot förslag till beslut om att bilda det nya naturreservatet Skärte.

Bildande av Hallagårdens naturreservat

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att invända mot förslag till beslut om att bilda det nya naturreservatet Hallagården.

Utveckling av kollektivtrafiken

Kommunstyrelsen beslutar att
- godkänna Landstinget Hallands förslag att utredningar om kollektivtrafiken påbörjas med direktiv och organisation enligt PM upprättad den 25 september 2006
- kommunens kostnader för utredning av strategier för kollektivtrafiken finansieras av kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov
- som representanter i utredningen av strategier för kollektivtrafiken utse Gösta Bergenheim (m) och Jana Nilsson (s) (styrgruppen) samt planeringschefen (referensgruppen)
- som representanter i utredningen om nya stationslägen utse Gösta Bergenheim (m) och Jana Nilsson (s) (styrgruppen) samt företrädare för planeringskontoret (referensgruppen).

Förvärv av fastighet

Kommunstyrelsen beslutar att förvärva en av fastigheterna Varberg Sanddalen 3:5 eller 3:6 för ett överenskommet pris om 213 tkr samt att medel tas ur kommunens exploateringsbudget.