Avalon Enterprise AB

Sammandrag från ordinarie bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 10:42 CEST

INFINICOM: SAMMANDRAG FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA


Fastställd årsredovisning
Stämman fastställde Infinicom Ab:s och koncernens resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2002. Vidare togs beslut om att disponera resultatet enligt styrelsen förslag och att bevilja ansvarsfrihet till verkställande direktören och samtliga styrelseledamöter.

Styrelse och revisor
Beslut fattades att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och följande val genomfördes:
Omval av styrelsens ordförande, Claes-Göran Fridh, omval av ledamöterna Lennart Orkan och Larsåke Sandin samt nyval av Björn Littorin. Arvode till styrelsen utgår med oförändrade 180 000 kr att fördela mellan ledamöterna. Vidare företogs omval av bolagets revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Bertil Johanson som huvudansvarig.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemissioner
Styrelsen bemyndigades, dels att vid ett eller flera tillfällen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra kontantemission av sammanlagt högst 40 miljoner aktier av serie B om nominellt 0,20 kr per aktie till en teckningskurs som väsentligen motsvarar marknadsvärdet på bolagets aktier, dels att vid ett eller flera tillfällen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra kvittningsemission av sammanlagt 90 miljoner aktier av serie B till en fastställd kurs på 0,50 kr per aktie för kvittning av bolagets skulder.
Dessa bemyndiganden utgör en del av rekonstruktionsbeslutet för bolaget och är förlängning av tidigare bemyndigande för detta ändamål.
Samtliga beslut fattades enhälligt.För ytterligare information, kontakta:
Urban von Euler, VD Infinicom AB , Tel 08-555 165 27.
Urban.von.euler@infinicom.se 070-412 92 29

Infinicom-aktien är noterad på NGM-listan