Star Vault

Sammanfattning av bokslutskommuniké för 2009

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 11:55 CET

Finansiella nyckeltal - Star Vault AB (publ)
- Under räkenskapsåret 2009 uppgick resultatet efter finansiella poster till 897 927 SEK (-1 642 823) och resultatet per aktie uppgick till 0,05 SEK (-0,06).

- Soliditeten per 2009-12-31 uppgick till 83,5 %, vilket kan jämföras med 94 % 2008-12-31.


Spelrelaterade nyckeltal - Mortal Online
- Under perioden oktober till december såldes 2 200 licenser och antalet betalande betaspelare* uppgick per 2009-12-31 till ca 11 000 stycken, vilket kan jämföras med 0 stycken per 2008-12-31, då betaversionen av Mortal Online ännu inte var lanserad. Per den 23 februari 2010 uppgick antalet betaspelare till drygt 83 000 stycken, vilket innefattar betaspelare som spelar utan licensavgift under den s.k. Free Open Beta, som startades den 1 februari 2010.

- Antalet registrerade medlemmar i forumet för Mortal Online uppgick per 2009-12-31 till 88 000 stycken, vilket kan jämföras med 15 000 stycken 2008-12-31. Per den 23 februari 2010 var dessa 128 000. Medlemmar i detta forum betalar inte licens, utan får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault deras synpunkter på Mortal Online.

*Star Vault redovisar numera betalande betaspelare som spelrelaterat nyckeltal, jämfört med tidigare då bolaget redovisade samtliga betaspelare.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital
Periodens resultat dividerat med 19 892 000 aktier.
Kommentar från VD Henrik Nyström gällande intäkter och resultat
"Under tredje kvartalet 2009 uppvisade vi ett resultat i enlighet med vår plan. Intäkterna under det tredje kvartalet var hänförliga till försäljning av licenser, eftersom vi vid denna tidpunkt inte börjat generera intäkter hänförliga till månatliga prenumerationsavgifter. Under det fjärde kvartalet 2009 uppvisade vi ett minusresultat, men tack vare det positiva resultatet som uppnåtts under Q3 uppvisade vi totalt ett positivt resultat för helåret 2009.

Enligt vår plan skulle Mortal Online lanseras under fjärde kvartalet 2009. Vi valde dock att förskjuta lanseringen av spelet en månad, vilket ledde till att vi den 1 februari 2010 inledde lanseringen av Mortal Online. Då vårt spel nu lanseras medför detta att vi kan inleda våra månatliga abonnemang, vilket möjliggör att vi nu tillförs löpande intäkter på månadsbasis. Dessa startar en månad efter att Mortal Online klarar våra krav för Gold Status".