Coop

Sammanfattning av rättegången den 22 september 2003

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 14:59 CEST

Här kommer en sammanfattning av måndagens förhandling i Stockholms tingsrätt. Värt att nämna är att Spannmålsodlarna (SpmO) och KF presenterade sig som intresseorganisationer som båda arbetar med opinionsbildning. SpmO ägnade förmiddagen åt sin sakframställan som lämnats till rätten. På eftermiddagen påbörjande KF sin sakframställan. Nedan finner du utdrag ur den sakframställan. Idag fortsätter KF med att gå igenom vilka stora fördelar som finns med ekologiskt jordbruk vad gäller kväveläckage och kemiska bekämpningsmedel.

KF menar att TV-filmerna, informationen på webbsidan och de övriga åtgärderna är att betrakta som led i KF:s opinionsbildning, allmänna informationsspridning samt uttryck för KF:s ideologiska ställningstaganden. De ska därmed falla under tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regler och överhuvudtaget inte underkastas en marknadsrättslig prövning. I Sverige och utomlands förekommer en politisk, samhällelig och vetenskaplig debatt om effekter av olika odlingsmetoder, kväveläckage och bekämpningsmedel. KF såväl som SpmO är med i den debatten.

KF driver opinion utifrån ett uppdrag från medlemmarna. Enligt KF:s stadgar är konsument-kooperationen en organiserad samverkan mellan medlemmar för att skapa ekonomiska och andra mervärden åt var och en. Kooperationen skall göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidraga till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan.

Filmen
Före lanseringen av Änglamark hade KF den uttryckliga ambitionen att väcka intresse om användandet av bekämpningsmedel och att skapa debatt. För att säkerställa att denna målsättning skulle lyckas gjordes en marknadsundersökning före visningen. Resultatet av undersökningen visar att den övervägande reaktionen bland konsumenter var att filmen väcker frågor kring vad man äter. Att filmen fungerat som något av en väckarklocka/tankeställare framgår av svaren. Genomsnittskonsumenten uppfattar inte heller att någon särskild näringsidkargrupp skulle vara utpekad, varken direkt eller indirekt.

KF ville på förhand även stämma av med LRF för att säkerställa att rätt budskap gick fram. LRF har kommenterat filmens budskap i ett meddelande. LRF uttalar bl.a. att KF:s kampanj inte bör ses som en kampanj riktad mot det svenska konventionella och miljövänliga jordbruket utan snarare som ett sätt att höja konsumenternas medvetenhet om den viktiga frågan om bekämpningsmedelsrester i livsmedel. I ett PM som tingsrätten tagit del av står " LRF menar att kampanjen kan användas för att stärka den positiva uppfattningen om svenskt jordbruk" .
Spelet

KF anser att anordnandet av kunskapsspel och annan interaktivitet på Internet i syfte att öka kunskap och driva på debatten om ekologiska produkter. När det gäller spelets utformning kan det framhållas att den som spelar först möts av olika kunskapsfrågor där tre svarsalternativ ges. Typiskt sett förekommer vid varje fråga två extrema svarsalternativ. Det rätta svaret ligger alltså mellan de båda extremerna. Det är inte fråga om misskreditering. Den enda figur som i någon mån utpekar en svensk bonde är han med LRF-keps. Det kan upplysas att de flesta svenska bönder är medlemmar i LRF men det är en förhållandevis liten andel LRF-bönder som är ekologiska bönder. Det går alltså inte, som SpmO vill göra att kategorisera de båda fantasifigurerna till en konventionell odlare, å ena sidan, och en ekologisk odlare, å andra sidan.
Hyllkantsskyltar

Informationen på hyllkantsskyltarna utgör opinionsbildning och inte marknadsföring. Att i anslutning till förpackningar med ekologiskt framställda produkter sätta upp hyllkantsskyltar med informativa texter som handlar om kväveläckage vid olika odlingsformer, är inte något som har rent kommersiellt syfte eller avser rent kommersiella förhållanden. Informationen på hyllkantsskyltarna utgör opinionsbildning och inte marknadsföring.

Slutligen
Hälften av KFs grönsaker importeras och i hälften av dessa produkter återfinns bekämp-ningsmedel, dessutom förekommer regelbundet överskridanden av gällande gränsvärden. På onsdag har KF kallat flera experter som kommer att vittna om nackdelarna med kemiska bekämpningsmedel.

Läs hela sakframställan på coop.se/rattegang

Ytterligare information
Coop Sveriges Presstjänst 08- 743 23 33

Bilder från första rättegångsdagen finns hos Pressen bild och Scanpix

Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel genom butikskedjorna Coop Forum och Coop Konsum. Coop Sverige AB är en del av Coop-koncernen, Nordens största dagligvaruföretag och gemensamt ägt av konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark. Coop Sverige ABs uppdrag är att erbjuda sina medlemmar ekonomisk, ekologisk och social nytta.