Varbergs kommun

Sammanfattning av vissa ärenden som har behandlats av barn- och utbildningsnämnden den 3 oktober 2005

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 11:57 CEST

Enskilt familjedaghem

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 23 maj 2005 att föreslå barn- och utbildningsnämnden att införa möjligheten att ansöka om att bedriva familjedaghem i enskild regi med samma regler för verksamheten som gäller kommunalt bedrivna familjedaghem samt att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att arbeta fram regler och riktlinjer för enskilt familjedaghem samt huvudavtal och tillstånd.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att avskriva ärendet från vidare handläggning då det inte går att få klarhet i frågan om familjehem i enskild regi, enligt den i förslaget framlagda modellen med krav på minst två barn utifrån, ur skattesynpunkt anses som näringsverksamhet eller ej.

Robert Majlöv (kd) reserverade sig mot beslutet.

Kontaktperson: Utredningssekreterare Elisabeth Mellgren, tfn. 884 98

Budget 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen har i en skrivelse, daterad den 3 oktober 2005, redogjort för barn- och utbildningsnämndens verksamhet samt beräknat budgetbehov.
Förvaltningens analys har strävat till att fastslå vilka medel som behövs för att bedriva befintlig verksamhet med en bibehållen kvalitet i relation till år 2004. Nämndens bokslut från år 2004 samt statistik från SCB har tjänat som underlag till analysen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att hos kommunfullmäktige äska 920,5 miljoner kronor i budget för år 2006.

Kontaktperson: Ekonomichef Kajsa Hansell, tfn. 882 78


Material och redskap i kommunens idrottslokaler

Kultur- och fritidsförvaltningen gjorde under hösten 2004 en omfattande utredning som visade på stora brister på material och redskap i kommunens idrottslokaler. Lokalerna används på dagtid för undervisning samt på kvällar och helger av föreningslivet.

Redskap och material säkerhetsbesiktigas regelbundet. De mest akuta bristerna har efterhand åtgärdats genom att redskap/material tagits bort men inte ersatts.

Kultur- och fritidsnämndens utredning visar att kostnaderna, underhållsskulden, för att återanskaffa och underhålla material och redskap uppgår till mer än 2 000 000 kronor.

Orsaken till eftersatt underhåll och att material och redskap inte blivit återanskaffade, är främst ansträngd ekonomi men också otydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningarna. Diskussionerna i frågan har pågått under en längre tid. Förvaltningarna är överens om att arbeta fram förslag till fördelning av ansvar för underhåll och återanskaffning av idrottsmaterial och redskap för att undvika att en liknande situation uppkommer i framtiden.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att stödja kultur- och fritidsnämndens ansökan hos kommunfullmäktige om ett icke ramhöjande engångsbelopp på 2 000 000 kronor att användas gemensamt av de två nämnderna för upprustning av material och redskap i kommunens idrottslokaler.

Kontaktperson: Utredningssekreterare Kristina Hylander, tfn. 888 84


Framtidståget

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beviljat anslag för elevernas resor till arrangemanget ”Framtidståget”. Det är en mötesplats där olika företag ger sin syn på framtidens arbete. Man vänder sig till år 9 och arrangemanget sker på Mariedalsskolan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att avsätta 25 000 kronor ur anslaget för oförutsedda kostnader för att täcka elevernas resor mellan hemskolan och Mariedalsskolan för arrangemanget ”Framtidståget” 2005.

Kontaktperson: Avdelningschef Katarina Eiderbrant, tfn. 888 49


Inrättande av förskoleavdelning i Karl Gustav skola

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 23 maj 2005 att inrätta en förskoleavdelning i lokaler i Karl Gustavs skola till en ombyggnadskostnad av cirka 125 000 kronor.
Vid närmare undersökningar av kostnader och förutsättningar för bygget visade det sig att priset var betydligt högre än 125 000 kronor, nämligen 600 000 kronor.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att använda 125 000 kronor ur kontot för utökad barnomsorg för inrättande av förskoleavdelning i Karl Gustav skola samt att hemställa hos servicenämnden att 200 000 kronor anvisas ur investeringsbudget för byggande av utvändig sluss till köket i Karl Gustav skola samt att hemställa hos servicenämnden att 275 000 kronor anvisas ur investeringsbudget för inrättande av förskoleavdelning i Karl Gustav skola.

Kontaktperson: Utredare Kurt Höckerbo tfn. 885 83


Vill du ha ytterligare information kan du vända dig till kanslisekreterare Johannes Johansson, tfn 883 34