Novestra AB

Sammanfattning och finansiella highlights

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 10:22 CEST

DELÅRSRAPPORT NR 3, 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2004
FÖR AB NOVESTRA (PUBL)

• RESULTATET ÖKAR TILL 42 MSEK
• FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXTEN I ONOTERADE PORTFÖLJEN PÅ REKORDNIVÅ

Nettoresultatet för perioden uppgick till 42,0 MSEK (8,4), vilket motsvarar ett resultat per aktie uppgående till 1,3 kronor (0,4). Eget kapital per den 30 september 2004 uppgick till 416,2 MSEK (232,3) motsvarande 11,2 kronor (9,9) per aktie. Soliditeten uppgick till 93,3% (89,2).

Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 82,3 MSEK (43,2) motsvarande 2,2 kronor (1,8) per aktie. Tillsammans med de noterade innehaven uppgick de likvida tillgångarna till 204,1 MSEK (59,4) (inklusive orealiserade övervärden) motsvarande 5,5 kronor (2,5) per aktie per den 30 september 2004.

Under det tredje kvartalet ökade försäljningstillväxten och resultatutvecklingen i de onoterade portföljbolagen ytterligare och överträffade i de allra flesta fall de budgeterade försäljnings-målen. De genomgående högre försäljningsvolymerna har lett till betydande resultat-förbättringar.

Sammantaget har de onoterade portföljblagen nått de högsta försäljningsnivåerna någonsin och Novestra räknar med att den positiva utvecklingen i den onoterade portföljen kommer att fortsätta under 4:e kvartalet. Det mesta talar för att tillväxttrenden i bolagen kommer att fortsätta under de närmaste åren.

Resultatet för helåret 2004 bedöms överträffa tidigare lämnad prognos. Utsikterna för ytterligare resultatförbättringar under 2005 bedöms i dagens marknadssituation som goda.

”Vi har haft en genomgående mycket bra utveckling i det som normalt sett är årets svagaste kvartal för flertalet portföljbolag. Utvecklingen under september gör att vi har förhoppningar om att det fjärde kvartalet kommer att visa mycket starka tillväxt- och resultatutvecklings-siffror. Ledningarna i våra portföljbolag har ännu inte sett någon avmattningstendens. Tvärtom ser de fortsatt starka tillväxtmöjligheter för 2005”, säger Novestras VD, Peter Ekelund.

För ytterligare information kontakta Peter Ekelund, VD, AB Novestra, Tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj bestående av små och medelstora onoterade såväl som noterade bolag. Novestra fokuserar på investeringar i bolag med betydande tillväxt- eller värdeutvecklingspotential.

Novestras portfölj består bl a av Bytek Systems AB, Explorica, Inc., FLEXbridge Technologies, LLC, IBS AB (publ), inWarehouse AB (publ), Lagercrantz Group AB (publ), MyPublisher, Inc.,
Netsurvey AB, Pergo AB (publ), Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten
Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com .