Phonera Företag AB

Sammanfattning över noteringar i samband med översiktlig granskning av delårsbokslutet per 030630

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 09:27 CEST

Inventarier
Avskrivning har skett enligt plan.

Finansiella anläggningstillgångar
Viking Telecom AB har i ett avtal överlåtit aktierna i Hylink AS till Microwave AB. Jag har tagit del av detta avtal. Microwave AB har även övertagit Viking Telecoms fordran på Hylink som uppgick till Ca 28 mkr. Parterna har uppskattat Hylinks förmåga att återbetala sin skuld och enats om att ca 8 miljoner Nkr kan återbetalas till Microwave.

Övriga fordringar
Fordran Dirland är fortfarande oreglerad. Förändringen av fordran beror enbart på kursförändring. Efter min översiktliga granskning har Dirland vunnit en skadeståndsdom om 3 Milj euro som Viking Telecom AB har överklagat och en prövning av denna dom kan väntas under 2004.

Varulager
Lager av komponenter hos Whitways, Giant och övriga leverantörer är sammanställda hos Viking Telecom och skickade till alla leverantörerna för avstämning mot den fysiska inventeringen. Jag har stämt av lagerposter enligt huvudboken mot bekräftelser från Whitways och Giant. Inga nedskrivningar har skett av lagret under det första halvåret.

Kundfordringar
Av moderbolagets totala kundfordringar på drygt 12,6 Mkr är ca 7,4 Mkr förfallna per 030630. Per 030812 är 9,8 Mkr obetalda av dessa kundfordringar. I stort är samtliga kundfordringar till bolag inom Tele 2 sfären. Enligt Marielle är inga kundfordringar tvistiga och betalning skall ske.

Likvida medel
Avstämda mot kontoutdrag

Eget kapital
Oförändrat

Leverantörsskulder
Granskning av ankomna leverantörsskulder ej attesterade. Periodiseringskontroll ua. Viking Microwave AB

Finansiella anläggningstillgångar
Viking Microwave har i ett avtal köpt aktierna i Hylink AS från Viking Telecom AB . Jag har tagit del av detta avtal. Microwave AB har även övertagit Viking Telecoms fordran på Hylink som uppgick till Ca 28 mkr. Parterna har uppskattat Hylinks förmåga att återbetala sin skuld och enats om att ca 8 miljoner Nkr kan återbetalas till Microwave.

Jag har stämt av samtliga balanskonton mot underlag och inga större förändringar i balansräkningen har skett sedan årsskiftet.

Cidco Europe AB

Jag har stämt av samtliga balanskonton mot underlag och inga större förändringar i balansräkningen har skett sedan årsskiftet.

En vinst har uppstått pga att en för högt reserverad semesterersättning hade bokats vid årsskiftet. Återföring har skett av denna reservering och en liten vinst uppstår.

Göteborg 2003-08-12
Maria Claesson