Riksrevisionen

Sammanhållen journalföring inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 12:02 CEST

Riksrevisionen har inlett en granskning av de statliga insatserna för att åstadkomma nationellt sammanhållen journalföring inom vård och omsorg.

Bakgrund

IT-stöd för dokumentation av vård och omsorg är centralt för vårdgivare och en förutsättning för att kunna ge bra vård. Årligen uppstår vårdskador och felmedicinering av patienter bland annat på grund av bristfällig information. Avsaknaden av relevant information och effektiva IT-stöd leder också till onödiga väntetider och ökad administration. För patienten spelar det mindre roll vem som har det huvudsakliga ansvaret för att se till att vården och omsorgen är säker, av god kvalitet och har de stödsystem som behövs.

Staten har därför tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vårdföretagarna och Famna tagit fram en gemensam strategi för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv användning av IT inom vård och omsorg.

Huvudmannaskapet för utförandet av vård och omsorg ligger idag på kommuner och landsting. Staten har dock ett övergripande ansvar och det är av yttersta vikt att de statliga insatserna är så effektiva som möjligt.

Syfte
Syftet med granskningen är att undersöka varför behörig vård- och omsorgspersonal inte har elektronisk direktåtkomst till rätt patientinformation vid rätt tillfälle . I den mån det är möjligt kommer granskningen också att belysa konsekvenserna för enskilda individer av att behörig vårdpersonal inte har tillgång till rätt patientinformation vid rätt tillfälle. 

Granskningen ska svara på följande frågor:

  • Har statens insatser varit effektiva i att bidra till att behörig vård- och omsorgspersonal har elektronisk direktåtkomst till rätt patientinformation vid rätt tillfälle?
  • Har den valda strategin för att åstadkomma sammanhållen journalföring varit kostnadseffektiv?

Planerad publicering

maj 2011

Riksrevisor

Gudrun Antemar