Gexco AB

SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 08:56 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49767(NGM:GXCO)

På grund av en felaktig registrering av handelspoststorlek i NGMs handelssystem har Gexcos aktie varit tekniskt handelsstoppad under måndagen den 8 september.

Handeln återupptas idag den 9 september kl 09.00 efter sammanläggning (så kallad omvänd split) 1:100.

Sammanläggningen innebär att ett hundra (100) gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie.

Ny handelspost är 200 aktier.

Som exempel:
Den aktieägare som före sammanläggningen är ägare till 100 000 aktier kommer efter sammanläggningen att vara ägare till 1 000 aktier i Gexco.
Om Gexcos börskurs är 0,10 SEK före sammanläggningen blir den teoretisk 10 SEK efter sammanläggningen.
Värdet på innehavet är före sammanläggningen är 100 000 x 0,10 SEK det vill säga 10 000 SEK.
Värdet efter sammanläggningen är 1 000 x 10 SEK det vill säga 10 000 SEK.

Aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 100 före sammanläggningen kommer att få betalt i pengar för de överskjutande aktierna (1-99 aktier). Utbetalningen kommer att bokas in på aktieägarens bankkonto omkring den 24 september 2008.


Särerbjudande om courtagefri handel
Det är en fördel att äga hela handelsposter i Gexco eftersom det kan vara svårare att sälja eller köpa aktier som inte är en hel handelspost. Aktieägare i Gexco med ett aktieinnehav efter sammanläggningen som inte uppgår till en hel handelspost (200 aktier) eller som inte har ett innehav som är jämt delbart med 200 kommer att erbjudas att utan kostnad för courtage köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att innehavet skall bestå av hela handelsposter.

Särerbjudandet om courtagefri handel kommer att genomföras under cirka 3 veckor under september och oktober månad och kommer att administreras av Remium AB. Mer information om erbjudandet kommer att skickas direkt till berörda aktieägare.


Stockholm den 9 september 2008
Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Jon Fangel, VD Gexco, tel. 0046 735 310035


Informationen i denna pressrelease är sådan som Gexco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 9 september 2008 kl. 08.00.


Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.