Umeå kommun

Sammanställning av 2016 års luftmätningar

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 16:21 CET

Normerna för kvävedioxid gällande timmedelvärde och dygnsmedelvärde klaras fortfarande inte. För femte året i rad klaras EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. Halterna av partiklar har varit mycket låga. Det visar 2016 års mätningar av luften vid Västra Esplanaden i Umeå.

Genomsnittet av kvävedioxidhalterna under de senaste fem åren ligger tydligt lägre än femårsperioden dessförinnan. Det indikerar att åtgärderna i enlighet med åtgärdsprogrammet fortsätter ge resultat med förbättrad luft i Umeå. Men de svenska normerna för kvävedioxid gällande timmedelvärde och dygnsmedelvärde klaras fortfarande inte.

–Eftersom normen för kvävedioxid fortfarande överskrids är det viktigt att ringleden färdigställs och att åtgärdsarbetet fortsätter, till exempel med fler elbussar, säger Andreas Sjögren (S), ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sammanfattning av resultaten

  • Uppmätta värden överensstämmer i stort med halterna 2015.
  • Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids fortfarande för timmedelvärde och dygnsmedelvärde. Timmedelvärdet överskreds med 341 timmar mot tillåtna 175 timmar. Dygnsmedelvärdet överskreds 30 dygn mot tillåtna 7 dygn.
  • Årsmedelvärdet för kvävedioxid var 31,8 µg/m³, vilket är det näst lägsta hittills och för femte året i rad under normen som tillåter 40 µg/m³.
  • EU-gränsvärden för kvävedioxid överskrids inte.
  • Halterna av partiklar (PM10) är mycket låga och överskrider varken miljökvalitetsnormen eller miljömålsnivåerna. 11,2 µg/m³ är det lägsta årsmedelvärdet hittills. Dammbindningsåtgärder bedöms ha haft en mycket god effekt under året. Halten 50 µg/m³ överskreds endast 1 dygn jämfört med 39 dygn 2013. Även fina partiklar (PM 2,5) har mycket låga värden.

Trafikmätningar, vädret och ett gott exempel i åtgärdsarbetet

Trafikmätningar på Västra Esplanaden indikerar ökad trafik med 700 fordon/dygn sedan 2015, vilket dock är lägre än prognosen som gjordes med anledning av etableringarna på Söderslätts handelsområde. Osäkra faktorer som ändrad trafikmätmetod och tekniska problem gör att man behöver avvakta något år innan säkrare slutsatser kan dras om trafikmängderna. Tung trafik har minskat med 2-3 % till 7 %, men det förklaras främst av förändrad mätmetod. Tidigare mätningar klassificerade t ex vans, husbilar och suvar som lastbilar till skillnad mot nuvarande mätmetod.

Vädret har under året varit något varmare än normalt under vinterhalvåret, men med en något kallare januari än genomsnittet.

Bussresandet har ökat med 15 % senaste året och 92 % senaste decenniet. 25 bussar har bytts ut till renare Euro klass 6-bussar och nio elbussar är nu i drift i stadstrafiken. Det är ett exempel på att ändrade resvanor hos medborgarna och åtgärder som kommunen gör kan samspela till en bättre luftkvalitet.

För mer information se www.umea.se/luft

Kontakt

Annika Söderlund
chef miljöplanering
Umeå kommun
090-16 16 87, 073-079 57 37
annika.soderlund@umea.se

Joakim Linder
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 75, 073-079 57 33
joakim.linder@umea.se

Frågor om trafikmätningar

Marie Frostvinge
trafikplaneringschef
Umeå kommun
090-16 13 85, 070-318 16 13
marie.frostvinge@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.