Västra Götalandsregionen

Sammanträde 25 april 2006 i Hälso- och sjukvårdsnämnd 6 Mittenälvsborg

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 10:41 CEST

Vid dagens sammanträde beslutades om tilläggsbeställningar för att möta vårdgarantin. Nämnden antog också en lokal plan för att utveckla psykiatrin som betonade samverkan mellan sjukvården och kommunerna och andra aktörer.

PLATTFORMEN FÖR BUDGET- OCH BESTÄLLNINGSARBETET FÖR 2007 GODKÄNDES
Inför budgetarbetet har sedan några år tillbaka ett särskilt dokument utarbetats som benämns Plattformen. Detta dokument har som uppgift att fånga upp signaler i gällande styrdokument samt redovisa olika förutsättningar inför kommande budget- och beställningsarbete. Plattformen ska också användas i dialogen med vårdgivarna. Inför år 2007 kompletteras Plattformen med en demografisk beskrivning och en behovskartläggning. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände föreliggande förslag till plattform för budget- och beställningsarbetet för år 2007.
Ytterligare information: Ekonomichef Jan Blomqvist, 033-17 48 42.

DELÅRSBOKSLUT
Delårsbokslutet per 2006-03-31 för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborg godkändes och överlämnades till regionstyrelsen. Bland annat visas att:
Medborgarperspektiv
• folkhälsoarbete nu förekommer i samtliga kommuner i nämndens upptagningsområde.
• inom primärvården samt Alingsås lasarett och SÄS implementeras FYSS (FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) och FAR (Fysisk Aktivitet på Recept).
• nämndens presidium genomför dialogmöten med kommunerna i området.
Processperspektiv
• budget- och beställningsarbetet för 2007 har inletts.
Patient-/brukarperspektiv
• trots konstaterade förbättringar nås ej garantitiderna inom ett antal områden.
Ekonomiperspektiv
• resultatet per 2006-03-31 är förhållandevis starkt. Mot bakgrund av befarade merkostnader för garantivården stannar dock prognosen vid ett nollresultat.
Ytterligare information: Ekonomichef Jan Blomqvist, 033-17 48 42.

LOKAL PSYKIATRIPLAN BETONAR SAMVERKAN MELLAN AKTÖRER SOM MÖTER PSYKISK OHÄLSA
Som en fortsättning på arbetet med den regionala utvecklingsplanen för psykiatri har regionfullmäktige beslutat att lokala psykiatriplaner ska tas fram. Syftet är att skapa förutsättningar för att bättre möta den psykiska ohälsan samt att medverka till en optimerad, gränsöverskridande samverkan mellan de aktörer som möter personer med psykisk ohälsa. Den genuina viljan, hos framförallt politiker och medarbetare i kommunerna och i Västra Götalandsregionen, att samverka och hitta nya vägar kommer sannolikt att vara avgörande för arbetets framgång. I planens åtgärdsdel prioriteras följande insatser:
• Sjuksköterskor med specialinriktning psykisk ohälsa på vårdcentralerna.
• Utvecklingsinsatser till följd av Milton-projekten (dubbeldiagnoser och unga vuxna).
• Sjuksköterskor med specialinriktning psykisk ohälsa på barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagningar för ungdomar med bipolär sjukdom.
• Behandlingskapacitet i hela södra Älvsborg för svåra utåtagerande beteenden, t.ex. självskadande personer.
• Inrättande av en subspecialiserad öppenvårdsmottagning för ätstörningsvård.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att anta den lokala psykiatriplanen som ett inriktningsdokument och att dokumentet ska skickas på remiss till berörda samverkansparter.
Ytterligare information: Planeringsledare Anders Thorstensson, 033-17 48 12.

CAPIO DIAGNOSTIK FICK FÖRLÄNGT AVTAL OM MAMMOGRAFISCREENING
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att förlänga avtalet med Capio Diagnostik AB t.o.m. 31 december 2007. Avtalet, vars budgeterade ersättning 2006 uppgick till 3 725 000 kronor, reglerar att samtliga kvinnor i åldrarna 45-69 år ska erbjudas mammografiscreening med 21 månaders intervall. Förlängningen av avtalet påverkar inte regionstyrelsens beslut förra året att införa digital mammografi i egen regi till år 2008.
Ytterligare information: Planeringsledare Anders Thorstensson,
033-17 48 12.

TILLÄGGSÖVERENSKOMMELSER MED ALINGSÅS LASARETT OCH SÄS FÖR ATT KLARA VÅRDGARANTIN
För att klara vårdgarantin innevarande år behöver hälso- och sjukvårdsnämnderna träffa tilläggsöverenskommelser med sjukhusen i regionen och genomföra ett antal externa upphandlingar. Det visar en rapport från Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsutskott som också har avsatt 200 miljoner kronor för att finansiera åtgärderna. Även nämndens resurser kan behövas tas i anspråk. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att uppdra åt hälso- och sjukvårdschefen att träffa tilläggsöverenskommelser med Alingsås lasarett och SÄS i enlighet med rapporten.
Ytterligare information: Ekonomichef Jan Blomqvist, 033-17 48 42.

YTTRANDE ÖVER MOTION OM NÄRSJUKVÅRDEN
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände föreliggande förslag till yttrande över Ole Borchs (mp) motion om förbättringar av närsjukvården.
Ytterligare information: Anncatrin Studahl, 033-17 48 17.