Västra Götalandsregionen

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 18 september

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 16:51 CEST

Ny ordförande i SkaS sjukhusstyrelse

Lars Roslund efterträds som styrelseordförande av Lars Christer Jonson. Jonson bor i Skultorp i Skövde och har sedan tidigare erfarenhet från styrelse- och utvecklingsarbete inom sjukvården. Närmast har Jonson arbetat som konsult och då bland annat med utvecklingsarbete på SÄS. Innan dess har Lars Christer Jonson mångårig erfarenhet från bilindustrin och Volvo.

Delårsrapport augusti
Delårsrapport augusti präglas av olika exempel på positiv verksamhetsutveckling samt åtgärder för att nå budget i balans. Resultatet för perioden är drygt -20 mkr, vilket är en förbättring mot föregående rapport. Förbättringen är ett resultat av de många kostnadsminskande åtgärder som ingår i det riktade effektiviseringsarbetet om 1%. Resultatavvikelsen hänger samman med vårt prioriterade arbete med tillgänglighet.

För att uppnå noll-nivå i väntetider kommer regionala medel tillskjutas och styrelsen beslutar att åtgärder för att uppnå detta kan inledas.

SkaS arbetar fortsatt intensivt med patientsäkerhetsarbete och med att förbättra patientens väg genom vården. Inom de planerade- och akuta vårdprocesserna, har bland annat en åtgärd varit att kartlägga utnyttjandet av operationssalar samt öka samarbetet med primärvården.

Så väl den korta, som den långa sjukfrånvaron fortsätter att minska bland anställda på SkaS. Antalet sjukdagar i relation till antalet anställningsdagar är 4,6% i augusti 2008. För samma månad förra året var siffran 5,1%. Styrelsen betonar vikten av att fortsätta arbeta aktivt med åtgärder för att ytterligare minska sjukfrånvaron.

Vårdöverenskommelsen
När det gäller arbetet med överenskommelsen för sjukhusvård mellan styrelsen för Skaraborgs sjukhus och hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg sker fortsatt dialog. Redan nu finns dock en rad områden identifierade att arbeta specifikt med 2009-2010. Satsningar sker bl.a. inom mammografi, där screeningen utökas (för åldersgruppen 70-74 år), men också för hjärtsjukvården, den palliativa vården, bukaortascreening (införande av screening på 65-åriga män), fosterdiagnostik samt Carotisirurgin.

Ambulansverksamhet
Sommarens försök har nu utvärderats och konstaterat att insatstiderna i Skaraborg varit oförändrade. Styrelsen beslutade att sommarens försöksverksamhet med omfördelning av ambulanser permanentas och att beslutet skickas till hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg för godkännande. Syftet med omfördelningen har varit att utnyttja den samlade ambulansresursen på bästa sätt, så att invånarna i större utsträckning kan få vård på lika villkor.


Kontaktperson: Sjukhusdirektör Birgitta Molin Mellander, telefon 0500-43 10 00 eller 070-518 60 69