Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Samordnad behandling bäst vid långvarig smärta

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:45 CET

Behandlingsprogram som kombinerar flera åtgärder ger både bättre smärtlindring och kortare sjukskrivning än enstaka, mindre omfattande insatser. Det visar en ny stor granskning av metoder mot långvarig smärta. Rapporten visar också att professionellt ledd fysisk träning ger bättre lindring än behandling där patienten själv inte är aktiv.

Smärta brukar betecknas som långvarig när den har varat minst tre månader. Om det finns en specifik orsak till smärtan ska behandlingen givetvis riktas mot den. Men samtidigt behövs det ofta metoder för att lindra själva värken, i synnerhet när orsaken inte går att komma åt.
En ny granskning visar att samordnad, intensiv och aktiverande rehabilitering, med hjälp av tvärprofessionella insatser, ger bättre resultat än enstaka enkla åtgärder som inte aktiverar patienten, till exempel enbart medicinering.
Rapporten kommer från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Med hjälp av ledande experter har SBU kritiskt analyserat och sammanställt tillgänglig forskning om behandling av långvarig smärta.
De breda och samordnade behandlingsprogram som har visats vara effektiva kallas multimodal rehabilitering. Programmen kan omfatta både psykologiska metoder som kognitiv beteendeterapi eller annan beteendepåverkande behandling, och strukturerad fysisk träning eller sjukgymnastik. Patientutbildning ingår också.
Patienter som har smärtor från muskler och skelett, och som får både psykologiska insatser och åtgärder för att förbättra den fysiska funktionsförmågan, har färre sjukdagar än patienter som behandlas med enstaka åtgärder. De vetenskapliga bevisen är starka för att många blir hjälpta av multimodal rehabilitering.

Kontinuerlig träning lindrar
SBU slår också fast att långvarig smärta efter vävnadsskada lindras bättre av aktiv, specifik och professionellt ledd fysisk träning än av exempelvis massage eller ultraljud – behandlingar som inte aktiverar patienten. Träningen måste vara kontinuerlig eftersom den positiva effekten är kortvarig. Ännu bättre resultat kan nås när träningen kombineras med beteendeterapi.
Rapporten understryker att långvarig smärta inte är detsamma som en akut smärta utsträckt i tid. Vid långvariga besvär förändras till exempel de smärtande vävnaderna och de nervbanor som förmedlar smärtimpulserna. Efter längre tids värk tillstöter ofta andra symtom, inskränkningar och problem i det dagliga livet. Långvarig smärta måste därför ofta behandlas på ett likartat sätt oavsett orsak.

Stort lidande och höga kostnader
Men vägen till effektiv hjälp är ofta lång. Många patienter prövar både aktiva åtgärder och läkemedel. Långdragna besvär och misslyckade behandlingsförsök får också sociala och psykologiska följder, som en känsla av maktlöshet och förlorad värdighet. Något som ändå kan göra det lättare att uthärda besvären är att få en diagnos eller en förklaring till smärtan.
Många av patienterna är sjukskrivna. Långvarig smärta beräknas varje år kosta samhället 7,5 miljarder kronor i direkta vårdkostnader och 80 miljarder kronor i indirekta kostnader, främst på grund av sjukskrivning och produktionsbortfall.För journalister: Den fullständiga rapporten ”Metoder för behandling av långvarig smärta” (mars 2006) finns att hämta på www.sbu.se. För ytterligare information om innehållet i rapporten, kontakta projektledare Susanna Axelsson, telefon 08-412 32 13, eller SBU:s chef professor Nina Rehnqvist, 08-412 32 00 (vxl). Ordförande i projektet är professor Dag Lundberg, 0414-220 96.


SBU är en statlig myndighet med uppgift att kritiskt granska sjukvårdens metoder och utvärdera metodernas nytta, risker och kostnader.