Västra Götalandsregionen

Samordnad sjukvårdsupplysning föreslås

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 15:09 CET

Primär- och tandvårdsstyrelsens möte 23 november
Samordnad sjukvårdsupplysning föreslås

Primär- och tandvårdsstyrelsen har godkänt rapporten ”Samordning av sjukvårdsrådgivning i Västra Götalandsregionen” och föreslår att regionstyrelsen beslutar om en successiv anslutning till Vårdråd per telefon, 1177-systemet, i enlighet med rapporten.

Styrelsen föreslår att regionstyrelsen uppdrar åt de nya primärvårdsstyrelserna att samordna de sjukvårdsrådgivningar som finns i dag när det gäller teknik, drift, bemanning och kvalitet. Samt att regionstyrelsen uppdrar åt nämnderna att tillföra de resurser som behövs enligt rapporten.
Slutligen uppdrar styrelsen åt primär- och tandvårdsförvaltningen att fortsätta arbetet med att utveckla möjligheterna för sjukvårdsrådgivningarna att boka tider på vårdcentraler och andra sjukvårdsinrättningar i regionen.
Månadsrapport oktober

Primär- och tandvårdsstyrelsen godkänner månadsrapporten för oktober och översänder den till regionstyrelsen.
Prognosen för helåret är 20 Mkr.
Fördelning av eget kapital

I och med att förvaltningen upphör har primär- och tandvårdsstyrelsen beslutat om fördelningen av det utgående egna kapitalet. Tanken är att fördela på ett sådant sätt att ingen av de nya förvaltningarna ska behöva gå in i en ny organisation med en ekonomisk skuld. Dessutom ska man ta hänsyn till tidigare fattade beslut.
Primär- och tandvårdens IT-organisation förs över till regionens

Primär- och tandvårdsstyrelsen beslutar att förvaltningens IT-organisation ska föras över till den sammanhållna IT-organisationen för Västra Götalandsregionen. Det gäller såväl personal som andra resurser. Styrelsen hemställer också om att servicenämnden och dess förvaltning tar hänsyn till det speciella gränssnitt som PTIT haft.
Investeringsplanen för 2007 förs över till ny förvaltningsorganisation

Primär- och tandvårdsstyrelsen har fastställt en uppdelning av investeringsutrymmet (låneramen) för de nya förvaltningarna. Det är totalt 192,6 Mkr som ska fördelas.

Kontaktperson: Hans Johanson, primär- och tandvårdsdirektör, 0708-39 997 80, Calle Blomberg, controller ekonomi, 070-3437896, Yvonne Ericsson, controller verksamhetsutveckling, 070-5281761, Lars Mård, controller personal, 070-9623199,
Lena Jansson (s), ordf, 070-5561784, Nestor Vega (v), vice ordf, 070-5667269.