Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Sampers prognoser förödande för Transportsystemet

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2019 17:17 CEST


Trafikverkets envisa fasthållande av Sampers som trafikanalysmodell har gett stor kapitalförstörelse och varit förödande för järnvägen genom att ge trafikprognoser som underskattar den och överskattar väg och flyg. Trots att dessa prognoser visat sig felaktiga i det verkliga utfallet har de sedan använts för investeringsbeslut som förstärkt skevheten genom att Trafikverket arbetar prognosstyrt. Landsändar som fått små järnvägsinvesteringar har fått dålig trafikutveckling, vilket motiverat fortsatta små anslag. Det rimliga vore målstyrning, att bestämma vilken standard på trafik olika orter bör ha och investera efter det. Men med Sampers kan inte beräknas vilken trafik olika standard ger för att beräkna lönsamheten.

Bristerna i modellen framträder tydligast i stora projekt, som höghastighetståg, som med modellförutsättningarna ses som mycket olönsamma och ger anledning för moderater och nationalekonomer att säga nej, utan att ifrågasätta rimligheten i Sampers.

Sampers passar egentligen bara för ändpunktstrafik med ett trafikslag åt gången och klarar inte inte kombinerade resor, olika taxor, dynamiska effekter, konkurrens och samverkan mellan olika transportslag. Modellen kan inte hantera utrikestrafik. Snabba tåg får lägre beläggning än långsamma som går tätare, eftersom restiden då blir längre när slumpmässig ankomst används. Sampers kan inte hantera sträckor där trafik inte funnits förut.

Järnvägsgruppen KTH under ledning av Bo-Lennart Nelldal vidareutvecklatde Sampers 2008 genom att lägga till nya moduler för vad Sampers inte klarar. Sampers plus Vips blev Samvips. För höghastighetståg gav det det dubbla resandet och en nettonuvärdeskvot på Europakorridoren på 1,7, med dåtida investeringskostnader. Prognoserna stämmer väl med den verkliga utvecklingen internationellt. Även Europeiska järnvägsunionen och Danmark har modeller som ger motsvarande siffror.

I år kom Nelldal med en rapport från KTH: Analys av prognoser och internationella erfarenheter av höghastighetsbanor som är fullständigt svidande för Sampers som modell. Trafikverkets prognoser är absurda. Trots att restiderna från Stockholm till Göteborg och till Malmö blir längre, därför att tåg med korglutning skrotas, och de inte kan köra lika fort, ökar tågens marknadsandel. Med höghastighetståg blir ökningen i den så liten att det inte lönt att satsa på dem. Tillväxten i den skulle till stor del bero på nygenererad trafik och bara till liten del på grund av överflyttad trafik från flyg på grund av snabbare tåg - i strid med franska och spanska erfarenheter. Restidselasticiterna där ligger mellan -2 och -3. 50% minskad restid ger 100-150% fler resande. PWC beräknar restidselasticiteten till -2,82 för svenska HH-nätet. Med bilkonstanter för att stabilisera ingångsvärdena hålls biltrafikandelen fortsatt hög med Sampers.

Trafikverket har på grund av orimliga resultat tvungits att avstå från prognoser utifrån Sampers för fördelning mellan bil och flyg och för bilinnehav. Det kalkyleras manuellt.

Samvips användes för att beräkna trafik i Höghastighetsutredningen 2009. Lönsamhetskvoten blev 0,9 med Samvips. Men då man var tvungen att på Trafikverkets begäran använda Samkalk, som bygger på Sampers, och tvangs räkna bort mycket av trafiken, blev nettonuvärdeskvoten 0,15. I samband med Sverigeförhandlingen skulle en parallellprognos med Samvips göras för att kunna jämföra resultatet med Sampers, men det stoppades av Trafikverket, som istället beställde en Second Opinion av norska TØI. De fann höghastighetsjärnvägen stark olönsam. .

I de samhällsekonomiska kalkylerna används lägre tidvärden för resor med tåg än med bil och flyg, med motiveringen att då kan man arbeta: för privatresor 78 kronor timmen mot 116 kronor i timmen och för tjänsteresor 265 kronor mot 312 kronor.

KTH-rapporten visar ett mycket starkt samband mellan tågets restider och tågets andel på tåg/flygmarknaden. Redan med dagens tågtider har flyg på under 50 mil till Stockholm stagnerat och marknaden för flyg under 40 mil nästan försvunnit. På avstånd av 60 mil från city till city är höghastighetståg lika snabbt som flyget och snabbare än bilen på avstånd över 10 mil. Sambanden på tåg/bilmarknaden är inte lika tydliga. Det är mer vanestyrt och om man överhuvud åker kollektivt. Det finns inte heller något tydligt samband mellan pris och turtäthet och tågresande.

Bo-Lennart Nelldal skriver att Samvips behöver uppdateras och omkalibreras för att kunna användas för att att kunna analysera de stora infrastrukturprojekt som diskuteras nu. Det är bara att hålla med, och att det blir gjort, och att det leder till uppvärdering för järnvägen,

vilket är angeläget för att lösa klimatproblemen. Trafikverkets prestige får inte hindra det.