Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning

Samråd om slutförvar av kärnavfall genomförs trots stor osäkerhet om långsiktig miljösäkerhet

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 12:47 CET

På lördag (6/2) genomför kärnavfallsbolaget SKB ett avslutande samråd inför en kommande ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle vid Forsmarks kärnkraftverk. Detta trots att det fortfarande finns stora osäkerheter om den långsiktiga miljösäkerheten för förvaret. Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att samrådet måste fortsätta till dess bolaget har slutfört den slutgiltiga säkerhetsanalysen inför ansökan om att bygga ett slutförvar och vill att SKB förlänger samrådstiden.

Lördagen den 6 februari kommer kärnavfallsbolaget SKB att genomföra ett samråd i Östhammar om ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle – det mest farliga och långlivade kärnavfallet. Kärnavfallsbolaget planerar ett lämna in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen i december 2010 om att få bygga ett slutförvar intill Forsmarks kärnkraftverk. Bolaget tänker sig att lördagens samråd om miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, ska avsluta samrådet om slutförvarsprojektet. Detta avser man att göra trots att det inte finns ett underlag som klart styrker att bolagets KBS-metod kommer har tillräcklig långsiktig miljösäkerhet. Enligt bolaget ska metodens långsiktiga miljösäkerhet garanteras genom konstgjorda barriärer av kopparkapslar och lerbuffert. Dessa ska i hundratusentals år isolera kärnavfallet från människa och miljö i tunnlar 500 m ner i berget.

I miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, hänvisar bolaget till en säkerhetsanalys från 2006, benämnd SR-Can. Bolaget har sagt att den kommande säkerhetsanalysen, benämnd SR-Site, som ska visa att slutförvaret blir långsiktigt säkert kommer att vara klar först när ansökan lämnas in i december 2010. Men det finns stora problem med att ens troliggöra den långsiktiga miljösäkerheten. På senare år har forskare kraftfullt kritiserat bolagets antaganden om att koppar kan motstå korrosion i en slutförvarsmiljö. Även risker för att leran ska spolas bort har på snare tid uppmärksammats. När barriärerna brister och avfallet sprids i grundvattnet kommer radioaktiva ämnen upp till vår närmiljö och riskerar att förgifta den i tiotusentals år framåt. KTH-forskare menar att det kan bli problem med läckage från kopparbehållarna redan inom 1000 år, vilket är väldigt tidigt med tanke på att ett slutförvar måste vara säkert i hundratusentals år.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att samrådet inte kan avslutas innan kärnavfallsbolaget SKB har presenterat en säkerhetsanalys som visar att slutförvaret uppfyller kraven på långsiktig miljösäkerhet.  MKG vill att kärnavfallsbolaget SKB förlänger samrådstiden tills en slutgiltig säkerhetsanalys för slutförvarsprojektet har presenteras.

För mer information kontakta:

Johan Swahn, kanslichef MKG (070-467 37 31, johan.swahn [at] mkg.se).

På MKG:s hemsida (http://www.mkg.se) finns en informationsbroschyr om kärnavfallsfrågan

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, bevakar slutförvarsfrågan och delat i samrådet inför en ansökan om ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Största medlemsorganisationen i MKG är Naturskyddsföreningen. MKG erhåller medel ur Kärnavfallsfonden.