Skogsstyrelsen

Samråd ska rädda Norrtäljes skyddsvärda skogar

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 16:08 CET

Skogarna i Norrtälje kommun är unika. Där finns två till fyra gånger mer skyddsvärd skog än genomsnittet både för regionen och för landet. Drygt 10 procent av den privatägda skogsmarken bör därför undantas från avverkning eller brukas skonsamt för att de nationella och regionala miljömålen ska kunna klaras.

Mer än hälften av skogarna med höga naturvärden i Stockholms län återfinns i Norrtälje kommun. De skyddsvärda skogarna i kommunen är till största delen privatägda och har ett stort ekonomiskt värde för sina ägare. Höga naturvärden som bör bevaras, kombinerat med stor efterfrågan på virke, ger upphov till intressekonflikter. I Norrtälje kommun har dessa konflikter varit stora och i många fall svårlösta.

Norrtäljeprojektet, ett samprojekt mellan Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholms län och Naturvårdsverket, lägger nu fram sin slutrapport. I den presenteras framkomliga vägar för att både säkerställa naturvärdena och tillgodose markägarnas behov.

– Vi hoppas att projektets förslag ska bidra till att berörda parter hittar lösningar som gynnar ett konstruktivt samförstånd om skogarna i Norrtälje kommun, säger Anders Nylén, naturvårdschef på Länsstyrelsens miljö- och planeringsavdelning.

För att undvika de konfliktsituationer som lätt uppstår föreslår Norrtäljeprojektet en samrådsmodell där parterna på ett tidigt stadium kommer överens. Dessutom föreslås att skötselmetoder som både kan gynna miljövärdena och ge ekonomisk avkastning för skogsägaren utvecklas.

Sören Nissilä, Skogsstyrelsens naturvårdspecialist i Stockholm:
- En stor del av de värdefulla områdena är gammal kulturmark, bland annat betesmark eller lövskog som trängs ut av gran. Det är marker som måste skötas för att naturvärdena ska bevaras. På köpet kan skötseln i vissa fall även ge markägaren ekonomisk avkastning.


Mer information:

Sören Nissilä, naturvårdsspecialist
Skogsstyrelsen, Stockholms distrikt
018-18 04 13, 070-222 13 78

Anders Nylén
naturvårdschef på Länsstyrelsens miljö- och planeringsavdelning
08- 785 46 08, 070-683 73 52

Rapporten ”Strategi för hantering av skogliga naturvärden i Norrtälje kommun” finns nedladdningsbar på http://www.skogsstyrelsen.se/forlag/rapporter/1768.pdf