Justitiedepartementet

Samsyn om gränsöverskridande brottslighet och migration i Stockholmsprogrammet

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 08:59 CET

Vid dagens rådsmöte för rättsliga och inrikesfrågor har förslaget till Stockholmsprogram diskuterats av inrikes- och migrationsministrarna. En bred samsyn rådde kring att skapa ett tryggare och öppnare Europa där enskildas rättigheter värnas.

Ministrarna var överens om att effektiva åtgärder mot gränsöverskridande brottslighet måste gå hand i hand med värnad rättssäkerhet för den enskilde. Polissamarbetet behöver effektiviseras, bland annat genom bättre utnyttjande av Europol, samtidigt som individens rättigheter stärks, bland annat genom att EU snabbt tillträder Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Under mötet diskuterades också frågan om att inrätta en särskild människohandelskoordinator. Syftet med förslaget är att bättre koordinera och utnyttja EU:s alla resurser för att bekämpa människohandeln.

- Kampen mot människohandel är en viktig prioritering. Vi har lyft fram det på flera sätt. I Stockholmsprogrammet slår vi fast tydliga mål för arbetet mot människohandel. En koordinator är ett sätt att ytterligare förstärka detta arbete, säger justitieminister Beatrice Ask.

Det rådde vid mötet enighet om att EU behöver en flexibel invandringspolitik för att möta kommande arbetskraftsbehov samtidigt som den olagliga invandringen måste bekämpas. Vikten av ett gemensamt asylsystemet som tillvaratar migranters rättigheter och garanterar en effektiv och rättssäker prövning av asylansökningar betonades.

- Jag är särskilt nöjd med att EU nu slår fast att väl hanterad migration kan vara positivt för alla inblandade, medlemsstaterna och EU i sin helhet, likväl som för ursprungslandet och den enskilde migranten. Detta bör genomsyra den fortsatta utvecklingen av en gemensam invandringspolitik, säger migrationsminister Tobias Billström.

Vidare behandlades frågan om stärkt solidaritet mellan medlemsstaterna i migrationsfrågor och situationen i Medelhavet. I det perspektivet diskuterades i synnerhet Frontex roll, migranters rättigheter och ambitionsnivån i avsnittet om asylpolitik. Ordförandeskapet strävade efter en balans som skulle vara acceptabel för samtliga medlemsstater och rådet tog några avgörande steg framåt.

Under tisdagen kommer EU:s justitieministrar att fortsätta diskussionen om Stockholmsprogrammet. Programmet ska antas av EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska Rådet den 10 - 11 december.

Stockholmsprogrammet ska ange ramarna för EU-samarbetet avseende polis- och tullsamarbete, räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, asyl, migrations- och viseringspolitik för åren 2010 - 2014.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84