Sveriges Kommuner och Landsting

Samverkan avgörande för bra rehabilitering

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 08:38 CEST

Rehabiliteringsprocessen är central för att fler långtidssjuka ska kunna återvända i arbete. Sveriges Kommuner och Landsting arbetar aktivt tillsammans med våra medlemmar och andra aktörer för att skapa en bättre samverkan kring rehabiliteringsprocessen och därmed minska sjukfrånvaron hos medarbetarna.

På DN debatt den 21 april presenterar regeringens utredare Anna Hedborg en ny rapport som beskriver svårigheterna för långtidssjukskrivna att få den rehabilitering de behöver för att komma tillbaka i arbete igen. Det är en angelägen rapport och till stora delar stämmer Hedborgs slutsatser med den bild Sveriges Kommuner och Landsting har.

Varje aktör måste ta aktivt ansvar för sin del i rehabiliteringsprocessen. För att samverkan dem emellan ska fungera smidigt krävs flexibla regelsystem, överenskomna rutiner och förtroendefulla relationer. Sveriges Kommuner och Landsting arbetar idag aktivt tillsammans med våra medlemmar och andra aktörer för att skapa en bättre samverkan kring rehabiliteringsprocessen och därmed minska sjukfrånvaron hos medarbetarna.

Ett stort antal kommuner och landsting deltar i parternas arbetsmiljöprogram Sunt liv, som drivs med försäkringsbolaget Afa. Programmet består av en mängd aktiviteter och projekt. Kärnuppgiften är att bidra till ökad helhetssyn, struktur och kompetens i arbetet med hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

Våren 2005 träffades en förnyat samverkans- och arbetsmiljöavtal på central nivå, FAS 05. Avtalet uttrycker centrala parters syn på hur verksamhet och hållbara arbetsförhållanden, t ex frågor om hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering, kan utvecklas tillsammans med medarbetarna och deras fackliga organisationer.

Dessutom har en överenskommelse träffats mellan Staten och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder inom hälso- och sjukvården för att minska den nationella sjukfrånvaron. Överenskommelse innebär att för vart och ett av åren 2007 till 2009 utbetalar staten högst 1 miljard kronor. En förutsättning för utbetalningen är att respektive landsting träffar en överenskommelse med Försäkringskassan om vilka åtgärder som ska vidtas. På det här sättet får sjukskrivningsfrågorna en ökad prioritet inom hälso- och sjukvården.Läs mer om Sunt liv här

Läs mer om FAS här

Läs mer om överenskommelsen med staten för minskad sjukfrånvaro här


Kontaktperson Boel Callermo, sektionschef för arbetslivssektionen, avdelningen för arbetsgivarpolitik, tel. 08-452 77 86 eller 070-319 77 86