Sandvik AB

Sandvik årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 08:48 CEST

Sandvik AB:s årsstämma i Sandviken den 28 april beslutade om utdelning av 3:15 kronor per aktie för år 2008. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till måndagen den 4 maj. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 7 maj.

Lars Pettersson, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2008 och utvecklingen under årets första kvartal. Presentationen omfattade en redogörelse för den dramatiska marknadsutvecklingen sedan kvartal 4 2008 med påföljande kraftiga fall i orderingång för koncernen. Det svåra och osäkra affärsläget består och har föranlett kraftfulla åtgärder för att anpassa produktionskapacitet, sänka kostnader bl.a. genom personalreduktioner, reducera nyinvesteringar samt förbättra kassaflödet. Presentationen omfattade även en redogörelse för framtida affärsmöjligheter baserat på företagets styrkor och nya kundkrav.

Styrelse
Till ledamöter av styrelsen omvaldes Hanne de Mora, Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson, Simon Thompson, samt Clas Åke Hedström, tillika ordförande.

Personalorganisationerna har utsett Tomas Kärnström och Jan Kjellgren samt till suppleanter Mette Ramberg och Bo Westin.

Beslut om valberedning
Stämman beslutade att de för bolaget kända fyra största aktieägarna den sista bankdagen i augusti 2009 skall utse en ledamot vardera och dessa samt styrelsens ordförande, även sammankallande, skall utgöra valberedning.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen
Stämman fattade beslutet att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning m.m. för koncernledningen skall gälla.

Konstituerande styrelsemöte
Ett konstituerande styrelsemöte hölls efter årsstämman. Till vice ordförande utsågs Anders Nyrén. Revisionsutskottet utgörs av Anders Nyrén, ordförande, samt Hanne de Mora. Ersättningsutskottet utgörs av Clas Åke Hedström, samt Georg Ehrnrooth och Egil Myklebust.

Wilhelm Haglund-medaljen
Thomas Galler och Gerhard Reiter, Sandvik Mining and Construction har utsetts till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av Sandvik Bolter Miner MB 600 vilket är en produkt som erbjuder förbättrade prestanda, driftsäkerhet och ergonomi. Produkten skyddas av 8 patent.
Sandviken den 28 april 2009


Sandvik Aktiebolag (publ)