Sandvik AB

Sandvik AB Delårsrapport fjärde kvartalet 2009.

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 09:21 CET


SVAG EFTERFRÅGAN MEN STARKT KASSAFLÖDE

• Orderingång 19 787 MSEK
• Fakturering 18 211 MSEK
• Rörelseresultat +408 MSEK
• Rörelseresultat exkl eo-poster 1 008 MSEK
• Resultat efter finansiella poster -77 MSEK
• Kassaflöde +4 008 MSEK


Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tilllämpats med undantag för vissa nya standarder och tolkningar som tillämpas med början den 1 januari 2009.

Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter medför att poster redovisade direkt i eget kapital som inte beror på transaktioner med ägarna numera redovisas i resultaträkningen under rubriken övrigt totalresultat. Sandvik har valt att presentera övrigt totalresultat som del av resultaträkningen och ej som en egen rapport.


Rapporten för första kvartalet 2010 offentliggörs den 4 maj 2010. Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 026-26 10 23 (Jan Lissåker) eller tel 026-26 09 37 (Magnus Larsson) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En kombinerad presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 3 februari 2010 kl. 14.00 på Operaterrassen i Stockholm. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.Sandviken den 3 februari 2010


Sandvik Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 3 februari 2010 kl. 08.00.