Sandvik AB

Sandvik AB Delårsrapport tredje kvartalet 2009.

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2009 08:14 CET

FORTSATT SVAG EFTERFRÅGAN

  • Orderingång 17 241 MSEK
  • Fakturering 16 578 MSEK
  • Rörelseresultat +51 MSEK
  • Resultat efter finansnetto -523 MSEK
  • Resultat per aktie -0,15 SEK
  • Kassaflöde +3 630 MSEK

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tilllämpats med undantag för vissa nya standarder och tolkningar som tillämpas med början den 1 januari 2009.

Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter medför att poster redovisade direkt i eget kapital som inte beror på transaktioner med ägarna numera redovisas i resultaträkningen under rubriken övrigt totalresultat. Sandvik har valt att presentera övrigt totalresultat som del av resultaträkningen och ej som en egen rapport.

Rapporten för fjärde kvartalet 2009 offentliggörs den 3 februari 2010. Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 026-26 10 23 (Jan Lissåker) eller tel 026-26 09 37 (Magnus Larsson) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En kombinerad presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 30 oktober 2009 kl. 14.00 på Operaterrassen i Stockholm. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Sandviken den 30 oktober 2009

Sandvik Aktiebolag (publ)

Lars Pettersson

Verkställande direktör och koncernchef

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden

och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande

den 30 oktober 2009 kl. 08.00.