Sundsvalls kommun

Sanering av Ankarsviks gamla sågverk

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2014 11:12 CET

Flera av de gamla sågverken i Sundsvall har lämnat efter sig föroreningar i marken. Detta för med sig risker för människors hälsa och för miljön. Kommunen har som ambition att förbättra dessa områden.

Vad händer nu?
I september i år beslutade Naturvårdsverket att ge bidrag till fortsatt arbete med Ankarsviks gamla sågverk. Nu avverkas området under november 2014. Efter det tas prover som ger oss information om hur vi ska planera och genomföra kommande sanering. Efter att provtagningen genomförts bestäms i detalj (projekteras) hur saneringen ska göras. Projekteringen kommer att vara klar under våren 2015.

Hur hanteras jordmassorna?
Utredningar föreslår att den förorenade jorden grävs bort och skickas till en godkänd mottagare. Transporterna av jord till och från området ska ske med pråm (både förorenad jord och ren jord för återställningen av området). Vi vill undvika att störa närområdet med lastbilstrafik i största möjliga mån. 

Bakgrund
Vi har genomfört undersökningar och utredningar i Ankarsvik med bidrag från Naturvårdsverket. Provtagningarna inleddes 2004-2006 med en miljöteknisk markundersökning. Efter det genomfördes en förstudie mellan 2008-2010 och en huvudstudie mellan 2011-2013.
 
Vad händer i framtiden
Efter att undersökningen är genomförd kommer vi att ansöka om bidrag för att kunna åtgärda området. Vi hoppas kunna starta arbetsinsatserna under 2015.

Kontakt:

Sven-Åke Westman
projektledare
mark- och exploateringsavdelningen
Tfn: 060-19 12 66