Statens Jordbruksverk

Saneringen av de drabbade salmonellagårdarna igång

Pressmeddelande   •  Jul 09, 2003 15:33 CEST

Arbetet med de omfattande saneringarna av de drabbade gårdarna har startat. På varje drabbad gård upprättas nu en saneringsplan av en veterinär. Planen tar noggrant upp vilka åtgärder som måste genomföras på gården för att smittan ska försvinna. Några viktiga åtgärder är att rengöra och desinficera fodersystem och stallar. Allt överblivet foder som kan vara smittat hämtas av Lantmännen och körs till destruktion.

De djur som konstateras vara smittade avlivas på gården och destrueras på en anläggning i Stenstorp. Djur som inte är smittade, men som finns i besättningar med smitta, tas i den mån det är möjligt till slakt i så kallad särskild ordning eller placeras i en annan byggnad till dess saneringen av den ordinarie anläggningen är klar. Dessa djur provtas på nytt innan de flyttas tillbaka. Slakt i särskild ordning innebär att slakten sker med omfattande hygienkontroll och att alla slaktkroppar provtas. Endast de kroppar som är smittfria hanteras vidare.

Slakterierna har också i dagarna ökat upp sin kapacitet för att ta emot djur för slakt i särskild ordning. Det innebär att färre besättningar riskerar att drabbas av överbeläggning och därmed behöver färre djur avlivas av djurskyddsskäl ute på gårdarna.

- Vi försöker ordna praktiska lösningar i varje enskilt fall så att så få djur som möjligt behöver avlivas. Men det är viktigt att djuren mår bra i sina stallar och blir det t.ex. för trångt så kan det i vissa fall bli aktuellt med avlivning av djurskyddsskäl, säger Leif Denneberg, chef för djuravdelningen på Jordbruksverket.

Samtliga prov som är tagna på slakterierna vid slakt i särskild ordning visar hittills att det inte finns någon salmonella på dessa djur. Över 3000 prover har tagits. Det är ett tecken på att systemet för att hålla salmonellan borta från konsumentledet fungerar.

Ett åttiotal gårdar som kan ha fått smittat foder har provtagits för salmonella. Statistiken för dessa gårdar visar i dagsläget på att en tredjedel är fria från smitta. Statistiken finns på webbplatsen för Statens Veterinärmedicinska Anstalt, www.sva.se, och uppdateras sent varje eftermiddag.

Kontaktpersoner:
Thomas Svensson, smittskydd tel 070-279 86 24
Maria Möller, smittskydd tel 036-15 58 81
Leif Denneberg, chef för djuravdelningen tel 036-15 58 10, 070-645 27 68