Valdemarsviks kommun

Saneringen av Gusums Bruk inledd

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2010 15:36 CET

På måndagen inleddes saneringen av byggnaderna i Gusum Bruk. Entreprenören, Lodab, ägnade förra veckan åt att etablera sig på platsen inför saneringsstarten. De inledande arbetena handlar om att sanera löst avfall, slam i ledningar med mera – meningen är att det efter första skedet i princip endast ska vara tegel och betong kvar.

– En sanering av det här slaget kräver ett mycket noggrann, dokumenterad miljöinventering innan vi ens kommer till platsen, säger Mikael Persson, KMA-samordnare i Lodab. (KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.)

Denna miljöinventering var en del av det underlag vi fick ta del av innan vi lämnade vår offert. Det handlar om att ha kontroll på eventuellt miljöfarliga ämnen – en hantering som naturligtvis påverkar ekonomin i projektet.

Dokumentation
– Det första vi nu gör är en sorts selektiv rivning. Det innebär att vi plockar bort alla fibrösa material, gips med mera. Innan stomrivningen kan inledas måste allt sådant vara borttaget ur fastigheten, konstaterar Mikael Persson.

Allt som plockas ut ur fastigheten och forslas bort för vidare hantering måste vara noggrant dokumenterat.

– I vårt uppdrag ingår att se till att så mycket som möjligt kan återvinnas – det handlar om så mycket som 90-95 procent av rivningsmassorna.

Tidskrävande
Eftersom det ofta handlar om mer eller mindre miljöfarliga ämnen krävs – utöver dokumentationen – att alla led är godkända. Entreprenören, transportörer, mottagare av rivningsresterna – alla måste bevisa att de kan hantera materialet på ett korrekt och miljöanpassat sätt. På plats sker löpande kontroller genom Lodabs försorg.

Den selektiva rivningen är relativt tidskrävande:

– Vi räknar med att denna fas ska vara helt genomförd i juni, säger Mikael Persson. Efterhand som byggnaderna ”friklassas” kan vi gå in och genomföra rivningen av stommarna. Det betyder att storrivningen bör vara klar under augusti.

– Sammanlagt handlar det om cirka 16.000 ton rivningsmassor – tegel, betong, lättbetong, puts med mera – som ska fraktas bort. Det betyder minst 500 lastbilslaster från Gusum till de olika mottagarna.

Tunga maskiner
När det ”stora” rivningsarbetet drar igång kommer också de tunga maskinerna på plats – Lodabs maskinpark innehåller allt från handverktyg till bjässar på 130 ton. De allra största kommer dock inte till användning i Gusum – det håller inte marken för.

I Lodabs ”verktygslåda” finns betongsaxar, pulveriserare, stålsaxar, sorteringsgripar, allt maskiner som tack vare ljuddämpningen låter förvånansvärt lite när man tänker på det arbete de utför.

– Däremot dammar det en hel del. Den olägenheten hanterar vi med vattenkanon som skapar vattendimma vilket i sin tur medför att dammet inte sprider sig över bygden.

Jobb för robotar
Den stora arbetsinsatsen till trots är sanerings- och rivningsarbetena i Gusum inte särskilt personalkrävande – Lodab räknar med att ha sex personer på plats under arbetsperioden. Resten är maskiner.

– Rent allmänt kan man säga att den här sortens sanerings- och rivningsuppdrag inte är någon bra miljö för människor – därför gör vi så mycket som bara är möjligt med hjälp av maskiner och robotar, säger Mikael Persson.

Lodabs insatser i Gusum ska resultera i en ren yta där alla håligheter i betonggrunderna är igenfyllda. Marksaneringen blir en senare historia.

I samband med att Lodab nu drar igång saneringarbetet öppnar tekniska förvaltningen i Valdemarsvik ett projektkontor i Voiths fabrikslokaler på andra sidan Gusumsån.
./.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Örnberg, teknisk chef, Valdemarsviks kommun, 0123-191 74
Annette Källman, projektansvarig, Valdemarsviks kommun, 0123-191 76
Mikael Persson, KMA-samordnare, Lodab, 08-583 522 29