Sardus AB

Sardus 3:e kvartalet

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 12:37 CEST

·Fortsatt positiv resultatutveckling
·Precisering av utdelningspolitiken

Sardus, som är en av Sveriges ledande producenter av smörgåspålägg och
lätta måltider, omsatte under årets nio första månader 1 264 mkr (1 215), en
ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Resultatet före skatt uppgick till 70 mkr. I föregående års resultat
inkluderas
realisationsvinster med 3 mkr. Exklusive realisationsvinster ökade
resultatet med 1 procent. Vinsten per aktie uppgick till
4,78 kr (4,84).

Utvecklingen under niomånadersperioden 2003 har varit stabil. Trots ökad
priskonkurrens har vi lyckats bibehålla fjolårets goda resultatnivå.
Försäljningen har ökat i affärsenheterna Charkdelikatesser, danska 3-
Stjernet och Falbygdens Ost. Fortsatt gynnsam produktmix och en stabil
kostnadsutveckling har bidragit till det goda resultatet.

I början av oktober 2003, d v s efter rapportperiodens slut, slutfördes
förvärvet av Gourmet Service. Företaget, som tillverkar bland annat
smörgåssallader, såser, salladsdressing samt
lax- och skaldjurspatéer omsätter drygt 80 mkr och har 24 anställda.
Förvärvet är en del av Sardus breddningsstrategi, som innebär utvidgning
av verksamheten till att även innefatta lätta måltider.

Sardus har en hög direktavkastning. Vid börsintroduktionen 1997
fastställdes följande utdelningspolitik: "mer än 50% av vinsten efter
schablonskatt skall delas ut". Sedan börsintroduktionen 1997 har ca 70%
av vinsten efter full skatt och goodwillavskrivningar delats ut till
aktieägarna. Det är styrelsens avsikt att även i framtiden lämna
utdelning på denna nivå.

- Det här innebär en precisering av vår utdelningspolitik och förbättrar
förutsättningarna för Sardusaktien att även i fortsättningen lämna en
hög direktavkastning, säger Sardus VD
Ragnar Bringert.

Helsingborg den 20 oktober 2003
AB SARDUS (publ.)
Ragnar Bringert

För ytterligare information: VD Ragnar Bringert, 070-593 62 73 alt 042-37
02 50