SAS

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2006

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 08:53 CET


God kabinfaktor och stärkt yield gav förbättrat resultat under tredje kvartalet.

· Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 50 418 (45 600) MSEK, en
ökning med 10,6%. För tredje kvartalet uppgick omsättningen till 18 035 (16 567)
MSEK, en ökning på 8,9%.

· Antalet passagerare ökade under niomånadersperioden med 7,2% till 29 miljoner
samt under tredje kvartalet med 4,4% till 10,1 miljoner och kabinfaktorn ökade
med 1,1 p.e. till 76,3%.

· Poster av engångskaraktär på totalt 442 (180) MSEK belastar resultatet, varav
82 (102) MSEK avser tredje kvartalet.

· Resultat före realisationsvinster och engångsposter uppgick för perioden till
544 (-114) MSEK, en förbättring med 658 MSEK. För tredje kvartalet blev
resultatet 969 (619) MSEK.

· Periodens resultat för niomånadersperioden uppgick till 93 (57) MSEK och för
tredje kvartalet till 604 (529) MSEK.

· CFROI för tolvmånadersperioden oktober 2005-september 2006 blev 13% (12%).

· Resultat per aktie blev för perioden 0,09 (0,18) SEK samt för tredje kvartalet
3,40 (3,03) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 69,51 (74,36) SEK.

· Den valutajusterade totala enhetskostnaden sjönk, justerat för högre
bränslepriser, med 2,1% för SAS Scandinavian Airlines under perioden
juli-september 2006. Under perioden januari-september var ökningen 0,5%.
Bränslekostnaderna har under perioden januari-september ökat med 2 miljarder
SEK, justerat för valuta och volym.

· Kostnadsbesparingar motsvarande 2,5 miljarder SEK implementeras för
närvarande. Hittills är motsvarande 68% av besparingarna genomförda.

· En börsnotering av Rezidor Hotel Group förbereds och beräknas vara slutförd
innan utgången av 2006, med reservation för förhållandena på marknaden och det
slutliga godkännandet av SAS styrelse.

· SAS koncernens styrelse har utsett Mats Jansson som ny VD och koncernchef.
Mats Jansson tillträder den 1 januari 2007.

· "Resultatutvecklingen är positiv, men en väsentlig orsak till detta är en
mycket god konjunktur. Resultatet är långt från koncernens avkastningskrav och
det är därför nödvändigt att med full kraft fortsätta arbetet med
kostnadssänkande åtgärder", säger Gunnar Reitan t.f. vd och koncernchef.

Alla rapporter finns på engelska och svenska och kan rekvireras från SAS, SE-195
87 Stockholm, telefon +46 8 797 00 00,
fax +46 8 797 51 10. De finns också tillgängliga och kan beställas på internet:
www.sasgroup.net

SAS koncernens månatliga trafik- och produktionsstatistik utkommer normalt den
femte arbetsdagen. En finansiell kalender finns på: www.sasgroup.net

För frågor kontakta: Investor Relations SAS koncernen: Vice President Sture
Stølen +46 8 797 14 51, e-mail: investor.relations@sas.se