SAS

SAS koncernens delårsrapport Januari-September 2003

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2003 08:39 CET

Perioden i korthet

· Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 43 930 (48 235)
MSEK, en minskning med 8,9%. För jämförbara enheter och justerat för
valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 7,7% eller 3 698
MSEK och 10,6% under tredje kvartalet.

· Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing
(EBITDAR) uppgick för hela perioden till 2 947 (5 962) MSEK. Tredje
kvartalet blev resultatet 1 737 (2 130) MSEK.

· Resultat före realisationsvinster och omstruktureringskostnader
uppgick för perioden till -1 895 (-83) MSEK. Det negativa resultatet kan
huvudsakligen hänföras till första kvartalet. Resultatet för tredje
kvartalet blev 101 (50) MSEK.

· Resultat före skatt uppgick till -1 225 (233) MSEK samt för tredje
kvartalet till 564 (640) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -834 (152) MSEK samt för tredje
kvartalet till 699 (506) MSEK.

· CFROI för tolvmånadersperioden oktober 2002-september 2003 blev 7%
(11%).

· Resultat per aktie för perioden januari-september blev för SAS
koncernen -5,07 (0,93) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 83,88
(93,70) SEK.

· Enhetskostnaden för Scandinavian Airlines minskade med 14% under
tredje kvartalet.

- SAS koncernens omstruktureringsprogram under samlingsnamnet
Turnaround 2005 pågår planenligt och implementeringstakten per september
var något snabbare än planerat.

· SAS koncernen bibehåller prognosen för helåret 2003: Resultatet
före skatt, realisationsvinster och omstruktureringskostnader kommer att
bli negativt med omkring 2 miljarder SEK. Osäkerhet i yieldutvecklingen
kvarstår för fjärde kvartalet.

Alla rapporter finns på engelska och svenska och kan rekvireras
från SAS, SE-195 87 Stockholm, telefon +46 8 797 00 00,
fax +46 8 797 51 10. De finns tillgängliga och kan beställas på
internet: www.sasgroup.net

SAS koncernens månatliga trafik- och produktionsstatistik
utkommer den sjätte arbetsdagen. Från februari 2004 kommer
informationen att publiceras den femte arbetsdagen varje månad.

En finansiell kalender finns på: www.sasgroup.net
Investor Relations SAS koncernen: Sture Stølen +46 8 797 14 51,
e-mail: investor.relations@sas.se