Näringsdepartementet

Satsa på ett antal strategiska hamnar och kombiterminaler!

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 08:45 CEST

- Med våra förslag skapas förutsättningar för ett långsiktigt miljömässigt och ekonomiskt hållbart system för godstransporterna samtidigt som vi slår vakt om den svenska industrins internationella konkurrenskraft, säger Bengt Owe Birgersson, ordförande i Godstransportdelegationen som överlämnar sitt slutbetänkande "Godstransporter - noder och länkar i samspel", SOU 2004:76, till infrastrukturminister Ulrica Messing i dag.

Delegationen med företrädare från näringslivet, trafikverken, Statens institut för kommunikationsanalys, VINNOVA och facket föreslår en satsning på ett antal strategiska hamnar och kombiterminaler. Den vill att staten pekar ut de hamnar och kombiterminaler som har störst betydelse för näringslivets godstransporter och satsar särskilt på de farleder, vägar och järnvägar som betjänar dessa viktiga knutpunkter i transportsystemet.

- Vi föreslår också att de olika transportslagen ska betala på ett konkurrensneutralt sätt för att utnyttja farleder, vägar och järnvägar. Därigenom ökar förutsättningarna för en samverkan mellan olika transportslag som leder till minskad miljöbelastning och ett rationellt utnyttjande av den infrastruktur som staten ställer till förfogande för transportsektorn, säger Bengt Owe Birgersson.

Bland delegationens förslag kan nämnas att handelssjöfarten föreslås avlastas kostnaderna för isbrytningen och fritidsbåtsverksamheten samtidigt som lotsningen förutsätts betalas fullt ut med avgifter från brukarna. Tyngre lastbilar bör betala en kilometerskatt som är harmoniserad med motsvarande skatter i andra EU-länder. Banverket bör ta ett större ansvar för de investeringar som krävs i terminaler där gods lastas över mellan bil och järnväg och samtidigt garantera att dessa terminaler är öppna på ett konkurrensneutralt sätt för olika transportföretag. Delegationen föreslår också att hamnarna på mellersta ostkusten, Skåne och Västsverige ska samarbeta för att med stöd av en statlig förhandlingsman komma överens om en arbetsfördelning som leder till att samhällets investeringar utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kontakt
Bengt Owe Birgersson
ordförande
08-4065569
bengtowe.birgersson@sabo.se

Nina E Andersson
sekreterare
070-3330685
nina.e.andersson@industry.ministry.se