BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Satsning på elevhälsan – ett steg i rätt riktning

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 17:01 CET

BRIS har under många år framfört kravet på att elevhälsan i de svenska skolorna måste byggas ut, för att bättre motsvara det stora behov som inte minst speglas i BRIS stödverksamhet för barn och unga.

När regeringen idag presenterar den ”hittills största satsningen på elevhälsan som någonsin gjorts i Sverige”, ser BRIS det som ett steg i rätt riktning.

– Det är fantastiskt bra att skolministern och utbildningsdepartementet tar det skriande behovet av mer personal inom elevhälsovården på allvar. BRIS har sett vilka förödande konsekvenser det kan innebära för många elever, när stödet från skolans sida är otillräckligt. Inte minst är det tydligt att elevers förmåga att inhämta kunskap och nå målen i skolan, hänger nära samman med hur de mår och därpå kommer naturligtvis allt lidande för den enskilde elev som inte mår bra, säger Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS.

Nu finns möjlighet att personaltätheten i elevhälsan kan öka med 15-20 procent, vilket förbättrar tillgängligheten för eleverna något. Det är bra att staten ger kommunerna ett ekonomiskt bidrag och samtidigt ställer krav på utökad personaltäthet och ställer krav på att man genomför utbildningsinsatser för både rektorer och elevhälsans personal. Att kunskapsnivån hos professionella som möter barn behöver höjas, är också något som BRIS påtalat många gånger.

– Men nu återstår för kommunerna att ta sitt ansvar och se till att utbyggnaden blir verklighet. För de enskilda eleverna hoppas vi att det blir något lättare att få stödundervisning när de tappat styrfart och motivationen i studierna, kortare väntetider för stödsamtal hos kurator och förhoppningsvis innebär den utökade elevhälsan även att antalet psykologtjänster kan bli fler, så att elever kan få möjlighet till samtal med psykologer istället för att skolpsykologerna, som hittills, varit för få för att arbeta annat än som konsulter åt lärarna, fortsätter Göran Harnesk.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se