Landstinget Blekinge

Satsning på kvinnors hälsa

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 17:19 CET

Möjligheterna att behandla och bota kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer blir nu allt större. Landstingsstyrelsen har ställt sig positiv till att starta ett särskilt pilotprojekt angående vaccination för att förhindra uppkomst av livmoderhalscancer.

Projektet ska följa de rekommendationer som Socialstyrelsen håller på att utarbeta när det gäller vaccinationsprogram. Slutligt beslut tas av landstingsfullmäktige måndagen den 27 november.

Landstingsstyrelsen tog också ställning för förslaget till oförändrade patientavgifter. Det betyder att avgifterna under 2007 kommer ligga kvar på samma nivå som i år. Även landstingsskatten föreslås vara oförändrad. Skattesatsen ligger för närvarande på 10:71 och enligt styrelsen ska den ligga kvar på samma nivå nästa år. Definitivt beslut om avgifter och skattesats fattas av landstingsfullmäktige.

I samband med sammanträdet ställde sig styrelsen också bakom förslaget till resultatbudget för 2007. Budgeten bygger på den landstingsplan som fastställdes i juni av landstingsfullmäktige.

Tertialbokslutet (gäller från januari till augusti)) redovisade och godkändes också vid sammanträdet. Bokslutet visar på ett positivt resultat med sammanlagt 141 miljoner kronor. Det finns flera orsaker till överskottet, t.ex. vakanta tjänster, pensionsutbetalningar som ännu inte är gjorda och mindre kostnader för läkemedel än förväntat. Även landstingets senaste månadsrapport visar på ett positivt resultat. Bedömningen i månadsrapporten från september är att Landstinget Blekinge kommer få ett överskott med 94,5 miljoner vid årets slut.

Landstingsstyrelsen gav även klartecken till en satsning på ekologiska livsmedel. Eftersom ekologiska livsmedel är något dyrare utökas budgeten för livsmedel med 250 000 kronor.

- Satsningen på ekologisk mat är ett led i landstingets miljöarbete och det går i linje med regeringens inriktningsmål som säger att 25% av alla livsmedel inom offentlig förvaltning ska vara ekologiska senast år 2010, säger landstingsrådet Bernth Johnson (s).

Dessutom ställde sig styrelsen positiv till att servera rättvisemärkt te och kaffe på politiska möten som landstinget arrangerar. Ytterligare ett ställningstagande som styrelsen gjorde och som också syftar till att förbättra miljön, gäller läkemedelsförpackningar. Många läkemedelsförpackningar är onödigt stora vilket innebär resursslöseri och utsläpp i miljön. Landstinget Blekinge ska därför ställa hårdare krav på anpassad förpackningsstorlek i samband med läkemedelsupphandlingar, ansåg styrelsen.

Landstinget Blekinges politiska organisation ska förändras, anser landstingsstyrelsen. Enligt det förslag som styrelsen fattade beslut om men som slutgiltigt beslutas av fullmäktige, ska det inrättas ett nytt utskott, barn- och ungdomsutskottet.

- Vi vill fokusera ytterligare på barn- och ungdomar hälsa. Vi vet att många ungdomar har det svårt idag. Landstinget Blekinge driver därför ett särskilt program som syftar till att förbättra ungdomars hälsa.

Satsningen på ett särskilt utskott som prioriterar barn- och ungdomar är ytterligare ett led i det arbetet, säger Bernth Johnson.

Dessutom förändras hälso- och sjukvårdsberedningens uppdrag och den byter namn till hälso- och sjukvårdsdelegationen.

När det gäller hemsjukvårdens framtida organisatoriska tillhörighet beslöt styrelsen att återremittera ärendet. Styrelsen fattar beslut om en utredning angående ett förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården för äldre först när även Karlskrona kommun har framfört sitt svar i frågan. För närvarande är det landstinget som svarar för hemsjukvården för äldre. Samtliga kommuner utom Karlskrona har dock sagt att de är positiva till ett förändrat huvudmannaskap.