Socialdepartementet

Satsning på sammanhållen vård och omsorg för äldre och stöd till det drogförebyggande arbetet

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 09:25 CEST

Barn- och äldreminister Maria Larssons fokus kommer att vara att skapa förutsättningar för en bättre och mer sammanhållen vård och omsorg för äldre och en trygg och säker uppväxt för barnen. Den värdegrund som lagts fast för äldreomsorgen och ett omvårdnadslyft för äldreomsorgens personal står i centrum för regeringens budgetsatsningar 2011.

- Äldres välbefinnande och valfrihet och kvaliteten i äldreomsorgen kräver fortsatta åtgärder från regeringens sida. De satsningar vi gör i budget 2011 lägger grunden för detta, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

På följande områden görs särskilda satsningar av regeringen i 2011 års budget:

Sammanhållen vård och omsorg för äldre
För en äldre person med många olika symtom och diagnoser kan kontakterna med olika huvudmän, verksamheter och personalkategorier vara svåra att överblicka. Regeringen avser att genomföra en satsning på att få omsorgen och vården i form av hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård att samverka på nya sätt för att samla sina insatser kring de mest sjuka äldre för ett bättre omhändertagande. Regeringen föreslår att 150 miljoner satsas för år 2011.

Ett omvårdnadslyft för äldreomsorgens medarbetare
Regeringen föreslår ett omvårdnadslyft i form av en särskild utbildningssatsning för äldreomsorgens medarbetare. Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Satsningen omfattar 150 miljoner kronor under nästa år. Personalen är den i särklass viktigaste målgruppen för att påverka kvalitet och effektivitet i äldreomsorgen.

Ett värdigt liv i äldreomsorgen
Regeringen anser att det behövs ett perspektivskifte i synen på äldre personer och på åldrandet. Åldrandet är ett naturligt skede i livet och äldreomsorgens uppgift är att stödja äldre personer till att kunna leva sitt liv utifrån den person hon eller han är. Det är viktigt för alla människor att uppleva en känsla av sammanhang och mening genom hela livet. Under 2011 avsätter regeringen 180 miljoner kronor för att genomföra en nationell värdegrund inom äldreomsorgen och genomföra en satsning som uppmuntrar fler kommuner att införa lokala värdighetsgarantier. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen träder i kraft den 1 januari 2011 genom en bestämmelse i socialtjänstlagen.

Ökat självbestämmande i boendet för äldre
Regeringen vill bredda satsningen på anpassade bostäder för äldre. Detta dels genom ett riktat stöd för att tillskapa fler platser i särskilt boende och trygghetsboende. Dels genom att utveckla det statliga stödet för boendelösningar för äldre så att fler får möjlighet att välja ett fungerande boende. Inom ramen för den fortsatta boendesatsningen avser regeringen att ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar som gör att äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. Satsningen föreslås uppgå till 600 miljoner kronor 2011.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak
Ytterligare medel för förebyggande åtgärder för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) tillförs i budgetpropositionen för 2011 med 185 miljoner kronor årligen 2011-2014. För detta arbete avsätts sammanlagt 257 miljoner kronor årligen 2011-2014. Den närmare inriktningen och en ny struktur för uppföljning och utvärdering kommer presenteras i en samlad strategi för ANDT-politiken för perioden 2011-2015. Årliga åtgärdsprogram kommer tas fram inom ramen för ANDT-strategin.

Meningsfull sysselsättning
Kostnaderna för den statliga assistansersättningen beräknas uppgå till ca 19 miljarder kronor år 2010 och beräknas öka med knappt 1, 2 miljarder under 2011.
För att stimulera en meningsfull sysselsättning för de personer med psykisk funktionsnedsättning som har rätt till assistans beräknar regeringen att avsätta 35 miljoner kronor per år under tre år till försöksverksamhet med utvecklingsarbete i kommunerna. Ett uppdrag att administrera en sådan försöksverksamhet ska ges till Socialstyrelsen.

Personliga ombud
Regeringen föreslår att anslaget till att stödja kommunernas arbete med personliga ombud från och med 2011 ökar med ytterligare 5 miljoner kronor till 104,46 miljoner kronor per år. Regeringen anser att personliga ombud är en bra verksamhet som ökar möjligheterna för människor med omfattande psykisk funktionsnedsättning att bli delaktiga i samhället.

Säkerställa barns rättigheter
Utifrån barnkonventionen har varje barn rätt till trygga uppväxtvillkor och till att få utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Föräldrarna har huvudansvaret för att tillgodose barnets behov och säkerställa de rättigheter som barnet har. Staten ska ge lämpligt bistånd till föräldrarna under barnets uppväxt. Regeringen bedömer att det finns behov av särskilda insatser för att ytterligare stödja föräldrar i deras föräldraskap. Regeringen kommer därför för åren 2012-2014 förstärka barnanslaget för detta ändamål och tillföra särskilda medel för att utveckla samarbetssamtalen och göra annat stöd till föräldrar mer lättillgängligt. Regeringen föreslår därför att 20 miljoner kronor 2012 ska avsättas för dessa insatser.

För 2011 föreslår regeringen att cirka 14 miljoner kronor ska avsättas till barnanslaget för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige.

Kontakt:
Göran Holmström
Politiskt sakkunnig
hos Maria Larsson
08-405 43 09
070-515 57 60