Socialdepartementet

Satsningar mot alkohol- och drogmissbruk, spelmissbruk och våld mot kvinnor

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:45 CEST

· 75 miljoner kronor för att motverka alkohol- och drogmissbruk
· 10 miljoner kronor i insatser mot spelberoende
· 17 miljoner kronor tillförs arbetet mot mäns våld mot kvinnor
· Missbrukarsatsningen ”Kontrakt för livet”, startar under 2004

Det är delar av Socialdepartementets bidrag i årets budgetproposition.

- Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att förebygga alkoholskador och att vi gör insatser mot spelmissbruk. Jag är också mycket glad över att vi kan stödja frivilligorganisationer som arbetar med att motverka mäns våld mot kvinnor. De gör ett viktigt arbete, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson

- Under nästa år kommer en satsning på missbrukarvård, under namnet ”Kontrakt för livet” att börja genomföras. Syftet är att i första hand uppmärksamma de tunga missbrukarna, vilket är mycket angeläget, säger han.

Alkoholpolitik
Totalkonsumtionen av alkohol har ökat kraftigt i Sverige under senare år. Att arbeta med förebyggande insatser är viktig för att motverka att alkohol- och drogmissbruket ökar. Regeringen föreslår därför att arbetet för att genomföra alkoholhandlingsplanen tillförs 75 miljoner för 2004. Alkoholkommittén samordnar insatserna på nationell nivå och samarbetar med länsstyrelser och kommuner för att stimulera insatser på regional nivå. Särskilt viktigt är åtgärder som inriktas på att förebygga ungdomars drickande, och att skjuta upp alkoholdebuten.

Insatser mot spelberoende
Spelmarknaden fortsätter att växa. I takt med detta ökar också behovet av att hjälpa de människor som fastnar i ett spelberoende. Regeringen föreslår därför att ytterligare tio miljoner kronor tillförs insatser för att förebygga spelberoende under 2004. Pengarna ska bland annat gå till öppenvårdsinsatser och forskning.

Fortsatta insatser mot mäns våld mot kvinnor
Det våld som kvinnor utsätts för av makar, sammanboende eller andra närstående män är ett allvarligt hälsoproblem för kvinnor. Insatser för att bekämpa hot och våld mot kvinnor måste därför utvecklas kontinuerligt. Frivilligorganisationer har en viktig uppgift att fylla både när det gäller att förebygga våld och att skydda utsatta kvinnor. Regeringen föreslår därför att ytterligare nio miljoner kronor går till kvinno- och mansjourernas verksamhet.

Rikskvinnocentrums verksamhet omfattar metodutveckling, forskning och stöd till kvinnor som utsatts för våld. En utredare ska se över formerna för en ombildning av Rikskvinnocentrum till ett nationellt institut för att sprida kunskap och utveckla metoder när det gäller att motverka våld mot kvinnor. Utredaren ska också utreda förutsättningarna för att inrätta en nationell kristelefon för utsatta kvinnor vid institutet. Regeringen föreslår att ytterligare åtta miljoner tillförs Rikskvinnocentrum.

Kontrakt för livet
En satsning på missbrukarvården, under namnet ”Kontrakt för livet” kommer att börja genomföras under 2004, där ett av huvudelementet kommer att vara ökade insatser för de mest utsatta tunga missbrukarna. Statens institutionsstyrelse, SiS, kommer att få i uppdrag att prova en försöksverksamhet inom LVM-vården (Lagen om vård av missbrukare) i syfte att förbättra vårdkedjan och kvaliteten på den vård som ges både före och efter LVM-vården.

Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88

Gert Knutsson
Ämnesråd
08-405 33 27

Leif Hansson
Ämnessakkunnig
08-405 46 46

Annika Mansnérus
Kansliråd
08-405 40 24

Urban Lindberg
Departementssekreterare
08-405 58 86