Finansdepartementet

Satsningar på 16 miljarder kronor för företagande, regelförenklingar och konkurrens

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 14:19 CEST

Vid ett företagsbesök i dag presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt, näringsminister Maud Olofsson, utbildningsminister Jan Björklund och socialminister Göran Hägglund delar av budgetpropositionens jobb- och företagarpaket. Regeringen satsar cirka 16 miljarder kronor på att förbättra för företagande. Sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt och regelförenklingar är viktiga delar i paketet.

Skatteförslagen förstärker drivkrafterna för investeringar, nyanställningar och genom flera regelförenklingar minskar den företagens administrativa börda. Tillsammans med andra insatser som presenteras i budgetpropositionen gör detta att nedgången i ekonomin dämpas och att effekterna på arbetsmarknaden mildras.

Regeringens skatteförslag innebär bland annat:
- Socialavgifterna (arbetsgivaravgifter och egenavgifter) sänks med 1 procentenhet. Satsningen på 7,5 mdr kronor sänker kostnadstrycket vilket kommer att förbättra villkoren för nyanställningar och sysselsättning. Detta är särskilt viktigt med anledning av konjunkturförsvagningen.
- Bolagsskatten sänks med cirka 7 mdr kronor från 28 procent till 26,3 procent för att stärka tillväxten, förbättra förutsättningarna för investeringar i Sverige och för att främja redovisning av skattemässiga överskott i Sverige. Som en följd sänks även expansionsfondskatten till 26,3 procent. Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.
- Genom socialavgiftssänkningen frigörs resurser motsvarande 3 miljarder i kommuner och landsting.
- De så kallade 3:12-reglerna reformeras genom ytterligare skattelättnader genom sänkt löneuttagskrav samt höjt schablonbelopp. Det gör att fler företagare kan ta ut en rimlig lön och att fler kan använda sig av enkla schablonregler. Detta skapar bättre förutsättningar, särskilt för fåmansbolag som har ett lågt aktiekapital, till exempel företag inom tjänstesektorn, att anställa fler eller investera mer.
- Som regeringen tidigare aviserat föreslås en kraftfullare nedsättning av socialavgifterna och allmän löneavgift för ungdomar. Nedsättningen utvidgas till att gälla alla som vid årets ingång är högst 25 år samtidigt som den görs större. Satsningen på cirka 5,6 mdr kronor gör att arbetskostnaderna för ungdomar blir cirka 12 procent lägre än vid full arbetsgivaravgift.
- Regeringen inför möjlighet för företagen till direktavskrivning. Inventarier till ett värde mindre än ett halvt basbelopp får dras av omedelbart. Satsningen ger såväl skattelättnader som förenklingar för små och medelstora företag.
- Skatteplanering via handelsbolag genom underprisöverlåtelser och nedskrivning av lagerandelar stoppas.
- Skatteplanering med hjälp av ränteavdrag inom intressegemenskaper förhindras, utan att man därigenom förhindrar eller försvårar normal näringsverksamhet.
- Även ett antal förenklingar som minskar den administrativa bördan för företagen ska genomföras. Dessutom presenteras förslag som ska stärka konkurrensen och förbättrar förutsättningar för ökad kvalitet och mångfald.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Niclas Bengtsson
Presschef i Statsrådsberedningen
08-405 49 13
070-353 78 22

Jonas Vikman
Politiskt sakkunnig hos socialminister Göran Hägglund
08-405 36 84
070-288 12 87

Frank Nilsson
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 24 33
070-690 24 33

Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Promemoria: Bättre villkor för företagande och konkurrens (http://www.regeringen.se/sb/d/10128/a/110491)
Läs mer om satsningen på bättre villkor för företagande (http://www.regeringen.se/sb/d/10933)