Finansdepartementet

Satsningar på kompetensen inom staten

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:14 CEST

Regeringen fortsätter att förstärka satsningarna på den strategiska kompetensförsörjningen inom staten. Myndigheterna kommer att ha möjlighet att söka ytterligare bidrag till statliga kompetensöverföringsjobb. En metod med avidentifierade ansökningshandlingar kommer att prövas.

- Jag ser båda dessa initiativ som en satsning på att upprätthålla en hög kompetens inom staten, något som i slutänden kommer att gagna medborgarna, menar Sven-Erik Österberg, minister med ansvar för offentlig förvaltning.

Utökad satsning på statliga kompetensöverföringsjobb
För att ytterligare stödja kompetensöverföringen vid statliga myndigheter och på så sätt underlätta inför kommande generationsskifte föreslår regeringen att satsningen på statliga kompetensöverföringsjobb utökas. Den utökade satsningen beräknas ge ytterligare ca 250 arbetstillfällen utöver tidigare beräknade ca 1 000 arbetstillfällen. Satsningen är en del i regeringens sysselsättningspaket.

- Efterfrågan bland myndigheterna har varit stor på de bidrag som utgår för att tidigarelägga nyanställningar inför kommande generationsväxling. Genom den förstärkta satsningen får myndigheterna ytterligare möjligheter att arbeta aktivt för att säkerställa kompetensöverföringen inom myndigheten, säger Sven-Erik Österberg.

Bidraget syftar dels till att tidigarelägga nyanställningar på grund av fram-tida pensionsavgångar, dels till att underlätta för personer, som söker arbete där högskoleutbildning eller liknande efterfrågas, att få inträde på arbetsmarknaden. Stödet är tillfälligt och avses gälla t.o.m. utgången av 2007. Därefter finansierar myndigheterna kostnaden inom sina befintliga ramar.

Avidentifierade jobbansökningar - rekrytering med kompetens i fokus Betänkandet om avidentifierade jobbansökningar, som överlämnades till regeringen i januari, är för närvarande föremål för en bred remissbehandling. Senare under 2006 kommer försök med avidentifierade ansökningshandlingar i rekryteringsförfarandet att genomföras vid några myndigheter.

- Staten skall vara ett föredöme som arbetsgivare. Därför är det viktigt att utveckla och pröva metoder som säkerställer en rekrytering som är fri från diskriminering och med kompetensen i fokus, säger Sven-Erik Österberg.

Regeringens avsikt är att låta utvärdera försöket. I samband med försöksverksamheten avser regeringen också att bjuda in företrädare för näringslivets organisationer för att utbyta erfarenheter kring avidentifierade jobbansökningar och möjligheterna att i ökad utsträckning använda ett sådant förfarande.

Avidentifierade jobbansökningar är också en insats inom ramen för regeringens satsningar för bättre integration.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Anna Centerstig
Departementssekreterare
08-405 15 46

Lena Hellberg
Departementssekreterare
08-405 43 61-------------------------
Läs mer
-------------------------
Temasida om vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/61851)