Socialdepartementet

Satsningar på psykiatri, kortare vårdköer och ny förmån för ensamstående föräldrar

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:04 CEST

Socialminister Göran Hägglund presenterar i budgetpropositionen satsningar på förbättringar för den som drabbas av psykisk sjukdom, en "kömiljard" för att korta väntetiderna inom vården och en ny reform för ensamstående föräldrar som drabbas av sjukdom.2,7 miljarder till förbättringar inom psykiatrisk vård
Under många år har behoven i psykiatrin varit eftersatta. Därför har regeringen under 2007 och 2008 gjort insatser för att stärka psykiatrin och för att förbereda en mer genomgripande ambitionshöjning med start från 2009. Regeringen går nu vidare och föreslår ytterligare satsningar för att förbättra situationen för de människor som drabbas av psykisk sjukdom och ohälsa.

Totalt satsar regeringen 2,7 miljarder kronor under åren 2009-2011. I satsningen ingår bland annat:

- Ökad möjlighet till meningsfull sysselsättning. Regeringen föreslår ett långsiktigt ekonomiskt stöd till kommunerna i syfte att stärka deras möjligheter att upphandla arbets- och sysselsättningsrehabiliterande tjänster av idéburna organisationer såsom Fontänhusen, RSMH och andra intresseorganisationer.

- Ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri. Regeringen satsar under perioden 2009-2011 sammantaget cirka 800 miljoner kronor för att bland annat korta väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Som en del i satsningen ska även cirka åtta försökskommuner/försöksområden utveckla modeller för hur en framgångsrik första linjens barn- och ungdomspsykiatri kan se ut. Målsättningen ska vara att på ett så framgångsrikt sätt som möjligt möta barn och unga som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, men också att skapa en mer ändamålsenlig vårdkedja med en tydlig ansvarsfördelning mellan primärvården, skolan, mödravårdscentralen, barnavårdscentralen och den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

- Utbildning och kompetens för personal inom vård- och stödverksamheter. Regeringen kommer bland annat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja utvecklingen av en webbportal för webbaserade utbildningar inom området psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning. Regeringen planerar dessutom att ge Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i uppdrag att ta fram kunskapssammanställningar inom områdena psykiatrisk vård samt behandling och rehabilitering.

Därutöver kommer även satsningar att göras inom forskningsområdet.

"Kömiljarden" för kortare väntetider i vården
På många platser i Sverige fungerar inte den vårdgaranti som ska ge patienter rätt till vård inom rimlig tid. Regeringen föreslår därför att en miljard kronor extra per år avsätts till ett nytt prestationsbaserat ersättningssystem, att fördelas i efterhand till de landsting som visar bestående goda resultat vad gäller tillgängligheten i vården. Detaljerna kring fördelningen av satsningens medel kommer att beslutas efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.

Ny förmån vid sjukdom hos ensamstående föräldrar
Situationen för barn till ensamstående föräldrar är en angelägen fråga för regeringens arbete. Problem kan uppstå när en ensamstående förälder blir sjuk och inte kan ta hand om sitt barn själv. Regeringen avser därför att till våren lägga ett förslag om en ny förmån som kan användas när en ensamstående förälder på grund av sjukdom inte kan vårda sitt barn. Den nya förmånen ska kunna användas av en annan person som då vårdar barnet istället för föräldern. De nya reglerna ska börja gälla från den 1 januari 2010.

För mer info:
Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Göran Hägglund
070-646 21 12