Socialstyrelsen

Satsningen på psykiatri och socialtjänst måste fortsätta

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 08:31 CEST

Socialstyrelsen har följt upp regeringens satsning på psykiatri och socialtjänst som initierades av Nationell psykiatrisamordning. Sammanlagt har 700 miljoner betalats ut under 2005 och 2006 till cirka 470 olika projekt. Rapporten lämnas till regeringen idag.

Socialstyrelsens uppföljning visar att genom satsningen har flera aktörer mobiliserats och bidragit till ökad ambition, ökat ansvartagande och större engagemang på nationell, regional och lokal nivå för personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder.

Kommunernas och landstingens samverkan har förbättrats och nästan alla projekt driver man tillsammans. Det handlar om inventeringar, utbildningar, uppföljningar och utvärderingar. Kunskapen om målgruppens sammansättning och behov har ökat i och med detta. De allra flesta av de 470 projekten har prioriterat målgrupper med stora och sammansatta problem, t.ex. personer som har en psykisk störning och samtidigt missbrukar. Insatserna har även inriktats på målgrupper vars behov landsting och kommuner tidigare haft svårt att möta och där det ofta har saknats gemensamma lösningar.

Däremot visar resultatet att få konkreta insatser hittills kommit brukarna till del, t.ex. i form av nya boendeplatser och sysselsättningsverksamheter. Viktiga områden inom landstingen har inte heller berörts. Det gäller t.ex. primärvårdens arbete med psykisk ohälsa där en stor del av behandlingen sker. Det gäller också den psykiatriska öppenvårdens innehåll, organisering, och tillgänglighet, suicidprevention, psykisk ohälsa hos unga och psykisk ohälsa hos äldre. Den psykiatriska slutenvården, med undantag för rättspsykiatrin, har heller inte alls varit föremål för insatser.

Socialstyrelsen slutsats är att satsningen har haft positiva effekter inom de områden och för de målgrupper som avsågs men att stora problem inom psykiatriområdet kvarstår. Tillfälliga projektmedel är inte en effektiv metod för att slutgiltigt lösa de övergripande resurs-, struktur- och kompetensproblem som fortfarande finns på området.

Socialstyrelsen kommer att bedriva ett fortsatt och intensifierat stöd till utvecklingen inom psykiatrin och socialtjänsten inom ramen för NU!-projektet (Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder).

Under 2007 och 2008 kommer bland annat länsvisa konferenser arrangeras där resultatet av satsningen och uppgifter om utvecklingen inom området i övrigt presenteras.

Mera information: Anders Printz, 075-247 33 99, Claes-Göran Stefansson, 075-247 30 42, Nina Frohm, 075-274 33 58

Hela rapporten Satsning på psykiatri och socialtjänst 2005-2006 – Socialstyrelsens uppföljning finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se