Fagersta kommun

SBA, systematiskt brandskyddsarbete

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:11 CET

Varje år inträffar byggnadsbränder som orsakar skador på människor, egendom och miljö. För att minska antalet bränder och skadorna vid en brand ska det finnas ett bra och väl underhållet brandskydd.

När Lagen om skydd mot olyckor infördes 2004 tydliggjordes den enskildes ansvar för brandskyddet. Nu är det ägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för brandskyddet i en byggnad eller anläggning. För varje verksamhet i vår organisation har en brandskyddsansvarig utsetts, som ser till att åtgärder vidtas för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det systematiska brandskyddsarbetet liknar i många avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet som också ska bedrivas på alla arbetsplatser. Därför kan befintliga system (t ex kvalitetssäkringssystem) utnyttjas även för brandskyddsarbetet.

Måndagen den 22 januari var det en utbildningsdag om systematiskt brandskyddsarbete på Lindgården. Ann-Sofie Fredriksson, enhetschef på service och gruppboende LSS, tycker att det är bra med den nya ordningen för brandskydd.
- Vi ska själva göra systematisk brandskyddskontroll två gånger per år. I pärmen Systematiskt brandskyddsarbete finns checklistor och information om hur vi ska gå tillväga. Sedan kommer räddningstjänstens personal från SDR (Södra Dalarnas räddningstjänstförbund) och kollar av att vi gjort rätt. Det handlar exempelvis om att se över så att larmknappar fungerar, att det finns utrymningsplaner eller att utrymningstrappor är fria från snö och is, berättar Ann-Sofie.

Även Bengt Larsson, AMA Alltänst Högbyn tycker utbildningsdagen varit bra.
- Det är mer logiskt att vi som arbetar dagligen i verksamheten gör det här kontrollerna och kan åtgärda brister direkt, tycker Bengt.
- Det blir ett större ansvar men det är positivt och vi kan åtgärda brister snabbare så här, tror Keijo Jokiniemi, föreståndare på stödboendet på Norbergsvägen 22.

Lagen om skydd mot olyckor ställer inte högre krav på nivån på brandskyddet än tidigare lagstiftning, men förhoppningen är att det tydliggjorda ansvaret för ägare och nyttjanderättshavare ska göra att kraven uppfylls bättre.

Brandsyn blir tillsyn
Tidigare har räddningstjänsten gjort regelbunden brandsyn på i princip alla byggnader/anläggningar utom bostäder, kontor och mindre byggnader. Intervallet mellan brandsynerna har varierat mellan ett och sex år. Nu försvinner brandsynebegreppet och ersätts av tillsyn. Räddningstjänstens roll är nu att ansvara för tillsyn och kontroll av att verksamhetsutövaren (nyttjanderättshavaren = hyresgästen) uppfyller kraven (2 kap 2 §) i Lagen om skydd mot olyckor. Skillnaden är att det är upp till kommunen att prioritera objekt och besluta om former för tillsynsverksamheten i de handlingsprogram som ska tas fram för det förebyggande arbetet för skydd mot olyckor.

Grundtanken är att systematiskt brand-skyddsarbete ska hålla brandskyddet på en hög och jämn nivå över tiden och att de som har skäligt brandskydd och arbetar systematiskt samt kontinuerligt inte behöver ha tillsyn i samma omfattning som tidigare.


Merja Hellstrand
informatör
0223-442 88