SBAB

SBAB ansöker om Finansinspektionens tillstånd för utgivning av säkerställda obligationer

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 16:02 CEST

SBAB har idag, genom ett nybildat dotterbolag, lämnat in en ansökan till Finansinspektionen om tillstånd för dotterbolaget att emittera säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

SBAB:s målsättning är att uppnå AAA-rating på dotterbolagets säkerställda upplåning.

SBAB:s svenska benchmarkobligationer avses att omvandlas för att ingå i den säkerställda skulden. De obligationslån som initialt berörs av omvandlingen är; 118, 121 och 122. Ett nytt EMTN-program för säkerställda obligationer avses att upprättas för dotterbolaget. Kvalificerande tillgångar skall överföras till dotterbolaget så att SBAB:s rating inte påverkas negativt.

Innehavaren av en säkerställd obligation har förmånsrätt till emittentens säkerhetsmassa vid händelse av emittentens konkurs. Det nybildade dotterbolagets säkerhetsmassa kommer i huvudsak att bestå av krediter till privatpersoner och företag, med säkerhet i bostadsfastigheter.

SBAB har utsett Citigroup som rådgivare i förberedelsearbetet inför övergången till säkerställda obligationer.

"SBAB:s uppdrag är att stärka konkurrensen på bolånemarknaden. En viktig förutsättning, för att kunna vara en utmanare, är att ha tillgång till konkurrenskraftig upplåning. Genom att ge ut säkerställda obligationer skapas möjligheter för SBAB att ytterligare pressa upplåningskostnaden, vilket i förlängningen kommer att gynna våra kunder", säger SBAB:s VD Eva Cederbalk i en kommentar till ansökan.

För ytterligare information, kontakta:

Eva Cederbalk, VD,
Tfn: 08- 614 43 01
Mobil:0705-23 23 02
eva.cederbalk@sbab.se

Johanna Clason, Finansdirektör,
Tfn: 08- 614 38 40
Mobil:0706-67 78 40
johanna.clason@sbab.se


SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en marknadsandel om 15,1% på företagsmarknaden och en marknadsandel om 9,1% på privatmarknaden.